Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, numită în continuare DJST Bihor, este serviciul public deconcentrat al MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, cu personalitate juridică, înființată în baza O.G nr. 15/2010 și care se organizează și funcționează în baza H.G nr. 776/2010.

DJST Bihor este finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

În conformitate cu activitățile sale principale în cadrul  DJST Bihor, funcționează compartimentele:

– compartimentul sport care organizează și gestionează  activitățile și programele sportive.

– compartimentul tineret care gestionează activitatea unităților de administrare a bazelor sportive și a centrelor de agrement pentru tineret finanțate din venituri proprii precum și din subvenții alocate de la bugetul de stat, dar și activitatea și programele de și pentru tineret.

 

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr 11.

cod poștal: 410019, Oradea, jud. Bihor

Contact: tel/fax: 0259/41.41.40

e-mail: djstbihorsecretariat@yahoo.com

 

Program DJST Bihor: Luni-Joi 8.00-16.30

Vineri 8.00-14.00

 

 

Prezentarea completă a instituției:  http://www.djstbihor.ro/categorie/prezentare/prezentare-generala

 

Scopul și obiectul de activitate:

 

 1. DJST Bihor, asigură implementarea la nivel județean a strategiei și politicilor Guvernului României în domeniile sportului și tineretului.
 2. DJST Bihor, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și alte instituții publice și private, pentru organizarea și promovarea activităților sportive, respectiv a activităților de și pentru tineret.
 3. DJST Bihor, organizează și controlează activitatea unităților de administrare a bazelor sportive și a centrelor de agrement/bazelor turistice al căror scop și obiect de activitate este administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes național/centrelor de agrement, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret.

 

În realizarea obiectului sau de activitate, DJST Bihor îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 

 1. a) asigură punerea în aplicare la nivelul județului Bihor, a Programului de guvernare, a strategiei și programelor M.T.S. în domeniile sportului și tineretului;
 2. b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfășurării de activități recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii și tineret;
 3. c) urmărește aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului;
 4. d) colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 5. e) organizează și desfășoară acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive și de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement precum și în alte locații agreate de către conducerea DJST Bihor;
 6. f) elaborează calendarul anual de acțiuni de sport și tineret proprii și în parteneriat și îl supun aprobării conducerii M.T.S.;
 7. g) acționează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum și pentru modernizarea și optimizarea serviciilor pentru sport și tineret;
 8. h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport de către instituții publice locale;
 9. i) colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului și tineretului;
 10. j) oferă informații și acordă consiliere în domeniile sportului și tineretului;
 11. k) organizează, participă, monitorizează și evaluează acțiunile în domeniile sportului și tineretului;
 12. l) organizează și actualizează baza de date cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret din județ;
 13. m) organizează tabere tematice, activități de recreere, seminarii, cursuri pentru educația nonformală pentru tineri și studenți;
 14. n) organizează și implementează programe cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;
 15. o) propune M.T.S. înființarea sau desființarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, în vederea derulării activităților de informare și consiliere pentru tineret;
 16. p) finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială.
 17. q) finanțează programe de tineret și sport din bugetul propriu al DJST Bihor și poate derula programe de sport și tineret finanțate din bugetul M.T.S.

 

În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, DJST Bihor, are următoarele atribuții principale:

 

 1. a) ține evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
 2. b) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială, în limita sumei prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;
 3. c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;
 4. d) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu, finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială;
 5. e) colaborează cu inspectoratul școlar, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățâmânt superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și cu centrul național de formare și perfecționare al antrenorilor în vederea formării și perfecționării profesionale a instructorilor sportivi;
 6. f) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza teritorială, precum și a dopajului în sport;
 7. g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;
 8. h) îndruma și controlează, din punct de vedere tehnico-metodic și de specialitate, structurile sportive din județ;
 9. i) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat;
 10. j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuții în domeniul sportului, calendarul compețițiilor sportive locale și județene și urmărește derularea acestora;
 11. k) organizează și finanțează acțiunile din calendarul sportiv propriu, acordând premii, titluri și medalii;
 12. l) organizează și finanțează etape județene ale campionatelor naționale la diferite discipline sportive, în limita bugetului aprobat;
 13. m) organizează baza de date și ține evidența sportivilor legitimați, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți specialiști;
 14. n) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcționează centre naționale olimpice de pregătire a juniorilor;
 15. o) colaborează cu Direcția pentru Sănătate Publică Județeană Bihor, în scopul organizării și dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanță;
 16. p) organizează cabinetul metodic județean și constituie fondul documentar de specialitate sportivă, în scopul perfecționării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor și arbitrilor.

 

În realizarea obiectului sau de activitate, în domeniul tineretului, DJST Bihor are următoarele atribuții principale:

 

 1. a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
 2. b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;
 3. c) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;
 4. d) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
 5. e) stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;
 6. f) stimularea mobilității în rândul tinerilor;
 7. g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
 8. h) promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

 

Prezentarea centrelor de agrement și a bazelor sportive din judeţul Bihor aflate în administrarea DJST Bihor

 

Unitatea de Administrare a Bazei Sportive  Oradea

 

 1. Aşezare: În centrul municipiului Oradea, Str. Mihai Eminescu nr. 11
 2. Cazare masă: – capacitate de 100 locuri în pavilion pe 3 nivele

– camere cu 2, 3 sau 4 paturi, grup sanitar propriu

– încălzire centrală de la reţeaua de termoficare a oraşului

– TV prin cablu, parcare

– masa se poate servi într-o cantină modernă, situată în incinta bazei

Posibilități turistice: toate obiectivele din Oradea precum și Băile Felix

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/uabs-oradea-propuneri-de-vacanta

 

 

Unitatea de Administrare a Bazei Sportive  Şuncuiuş

 

 1. Aşezare: În comuna Şuncuiuş, situată în defileul Crişului-Repede, depresiunea Vad-Borod
 2. Căi de acces: – Staţia C.F.R. Şuncuiuş + 700 m;

– pe drumul european E 60 pînă la Topa de Criş + 12 km

– cu tren: staţia C.F.R. Aleşd + 31 km. Transfer auto.

Menţionăm faptul că autovehiculele cu gabarit mare (autocar, autobuze) nu pot urca până în curtea centrului de agrement.

 

 1. Cazare şi masă: – capacitate de 60 locuri permanent pe 3 nivele cu 2-5 paturi în cameră, cu grup sanitar comun pe fiecare palier

– masa se serveşte într-o cantină modernă capacitate de 80 locuri

– apă curentă de la reţeaua comunei, şi centrală proprie pentru încălzire şi apă caldă

– Teren de sport, club

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii:          – Peştera şi Cascada de la Vadul Crişului – 2 h

– Valea Mişidului – 3 h

– Peştera Unguru Mare – 1/2 h.

– Peştera Moanei, Peştera Lesianan– 6 h

– Peştera Bătrânului – 2 h

Excursii auto:    – Şuncuiuş – Valea Drăganului 75 km

– Şuncuiuş – Oradea – Băile Felix 80 km

– Şuncuiuş – Oradea – Peştera Urşilor 100 km

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/uabs-suncuius-propuneri-de-vacanta

 

Centru de Agrement pt. Tineret Valea Brătcuţei

 

 1. Aşezare: – în partea de SV. a localităţii Bratca, pe versantul de SE. al platoului carstic Damiş. Localitatea Bratca se află situată în depresiunea formată de confluenţa Crişului Repede cu afluenţii săi.
 2. Căi de acces: – Staţia C.F.R.Bratca + 2 km;

–  pe drumul european E 60 pînă la Borod + 10 km.

– cu tren: staţia C.F.R. Aleşd + 40 km. Transfer auto

 

Menţionăm faptul că autovehiculele cu gabarit mare (autocare autobuze) nu pot urca până în curtea centrului de agrement.

 

 1. Cazare şi masă:- capacitate de 68 locuri

– 18 locuri în cabana cu 3-4 paturi în cameră

– 25 căsuţe tip camping cu 2 paturi fiecare, cu toaletă exterioară comună

– apă curentă de la reţeaua comunei, centrală proprie pentru apă caldă și încălzire

– masa se serveşte într-o cantină modernă capacitate de 80 locuri

 

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii: – Valea Brătcuţei – 4 h

– Vârful Ţipleu – 3 h

– Valea Boiului şi cascada – 4 h

– Peştera Unguru Mare – 2 h (vizitare cu ghid, contra cost)

Excursii auto: – Bratca-Valea-Valea Drăganului 75 km

– Bratca-Oradea-Băile Felix 80 km

– Bratca-Oradea-Peştera Urşilor 100 km

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/centrul-de-agrement-pentru-tineret-valea-bratcutei

 

 

 

Centru de Agrement pt. Tineret Remeţi

 

 1. Aşezare: În comuna Bulz, satul Remeţi, situată în extremitatea de est a judeţului Bihor, pe Valea Iadului.

 

 1. Căi de acces: – halta C.F.R. Stâna de Vale + 20 km transfer

– pe drumul european E 60 pînă la Bulz + 22 km.

– cu tren: Aleşd + 56 km, transfer auto

 1. Cazare masă: – capacitate de 55 locuri in pavilion pe 2 nivele cu 2-8 paturi în cameră, cu grup sanitar comun pe fiecare palier

– centrală proprie

– masa se poate servi într-o cantină de 55 locuri

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii:        – Barajul Leşu -1 h

– Valea Iadului şi Cascada Iadolina – 4 h

– Stâna de Vale – 6 h

– Valea Drăganului – 4 h

Excursii auto:         – Remeţi-Oradea-Băile Felix 100 km

– Remeţi-Peştera Urşilor 125 km

– Remeţi-Cluj Napoca 100 km

 

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/centrul-de-agrement-pentru-tineret-remeti