Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Bihor (A.J.P.I.S.)

Buletin de promovare a

Serviciilor Publice Deconcentrate

 din judeţul Bihor

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI

INSPECŢIE SOCIALĂ BIHOR

 

 

 

 

Conducere: Director Executiv: Gabriela IOVA

Contact:  Oradea, Str. Armatei Romane, nr. 1 B, Judeţ Bihor

Telefon/fax: 0359/405279, Fax: 0259/474737

E-mail: ajpis.bihor@mmanpis.ro

Web: http://bihor.mmanpis.ro/

 

Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Bihor

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

Referitor la exercitarea atribuţiilor de control în domeniul asistenţei sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va desfăşura inspecţii bazate pe analize de risc şi ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale se va axa pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului.

Totodată, se va pune accent pe activitatea de consiliere prin desfăşurarea mai multor campanii de informare cu privire la noile reglementări din domeniul său de activitate, atât a autorităţilor administraţiei publice locale cât şi a cetăţenilor, precum şi pe activitatea de monitorizare şi control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare, gestionare şi de plată a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială şi-a propus pentru acest an o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării şi asigurării unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială la nivel judetean, astfel încât beneficiile de asistenţă socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei şi a prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.

IOVA GABRIELA

 

 

Introducere

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, fiind organizată ca o instituţie destinată să asigure un sistem unitar de plată şi gestiune a tuturor beneficiilor sociale şi care să contribuie la crearea unui sistem comprehensiv de servicii sociale la nivelul judeţului Bihor, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei.

În acest context, Agenţia  îşi propune a fi un serviciu public performant în condiţii de transparenţă, eficienţă şi legalitate, instituţie modernă, flexibilă, cu capacitatea de a răspunde noilor provocări, mereu în slujba cetăţeanului.

care stau la baza funcţionării instituţiei sunt:

 • solidaritatea socială;
 • respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor;
 • asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalităţii de şanse şi promovarea nediscriminării;
 • protecţia şi respectarea confidenţialităţii datelor personale;
 • eficienţa în administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială;
 • facilitarea accesului oricărei persoane aflate in dificultate la măsurile de asistenţă socială;
 • asigurarea continuităţii măsurilor de asistenţă socială;
 • asigurarea unei abordări unitare a legislaţiei privind beneficiile de asistenţă socială.

Pentru atingerea obiectivelor, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Bihor a funcţionat în anul 2017 cu un număr de 33 posturi din care: 2 posturi de conducere, un post aferent funcţiei de manager public şi 30 posturi de execuţie, conform structurii organizatorice aprobate prin deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr.41/221.01.2016 si 478/02.11.2017. Din cele 33 de posturi la sfârşitul anului 2017, 2 posturi sunt vacante, respectiv postul de auditor public intern şi un post de inspector social superior.

Pentru realizarea obiectivelor sale, AJPIS Bihor îndeplineste următoarele atribuţii:

În domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale:

a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;

b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;

c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;

d) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;

f) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;

h) fundamentează şi propun ANPIS proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;

i) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;

j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;

k) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;

l) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul stabilit de ANPIS în domeniu;

m) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;

În domeniul inspecţiei sociale :

a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale, stabilesc şi desfăşoară programe de colaborare cu societatea civilă;

b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control, aprobat de ministrul muncii şi justiţiei sociale, pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;

d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate de directorul general ANPIS;

e) desfăşoară activităţi de control, precum şi de monitorizare a modului în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel teritorial;

f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi a serviciilor sociale, din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;

g) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

h) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

i) propun suspendarea ori încetarea beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării prevederilor legale în domeniu;

j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

k) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

l) transmit, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale;

m) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu şi urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse;

n) dispun autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, realizarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;

o) desfăşoară activităţi de colectare de date în scopul utilizării acestora în realizarea de studii în domeniul asistenţei sociale, pentru cunoaşterea realităţii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia;

În alte domenii de competenţă:

Pentru realizarea obiectivelor sale, agenţia teritorială îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) autorizează furnizorii de formare profesională şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;

b) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

c) soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii;

d) asigură preşedinţia comisiilor judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

e) realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;

f) monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

Prin decizie a directorului general al ANPIS, în cadrul structurii organizatorice a agenţiei teritorilale se organizează servicii, birouri sau compartimente, conform legii, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor.

Conform structurii organizatorice, compartimentele funcţionale din cadrul  Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  Bihor sunt următoarele:

 • Manager public – 1 post;
 • Audit public intern – 1 post;
 • Juridic şi contencios – 2 posturi;
 • Autorizare şi formare profesională – 1 post;
 • Beneficii asistenţă socială, programe de servicii sociale , incluziune socială, egalitate de şanse – 13 posturi;
 • Economic, financiar, contabilitate, resurse umane administrativ şi achiziţii publice – 5 posturi;
 • Stabilire monitorizare şi recuperare debite – 2 posturi;
 • Serviciul inspecţia socială – 8 posturi.

Activităţi desfăşurate în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin AJPIS Bihor:

    Organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenţă, stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare a drepturilor

Tip beneficiu social Număr total dosare înregistrate
Alocaţie de stat pentru copii 26464
Alocaţie de plasament 786
Indemnizaţie pentru creşterea copilului 7344
Stimulent de inserţie 3051
Alocaţie pentru susţinerea familiei şi Venit minim garantat 13571
Indemnizatia lunara de hrana pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 12
Indemnizatia pentru persoane cu dizabilităţi 489
Indemnizaţia pentru concediul de acomodare 6

 

Pentru diseminarea informaţiilor privind modificările legislative în domeniul de activitate al instituţiei, precum şi reorganizarea instituţională (proceduri, mod de preluare, verificare, operare dosare beneficii sociale) au fost organizate 3 întâlniri de lucru la sediul AJPIS Bihor cu reprezentaţii UAT-urilor din judeţul Bihor, şi 16 întâlniri în teritoriu, în diverse locaţii la care au participat un număr de aproximativ 269 de reprezentanţi ai UAT-urilor şi ai Instituţiei Prefectului Bihor.

De asemenea în vederea implementării modificărilor legislative intervenite în anul 2016-2017, în domeniul formării profesionale, în anul 2017 au fost organizate 2 întâlniri de lucru, din care una cu furnizorii de formare profesională autorizaţi în judeţul Bihor şi una cu specialiştii evaluatori şi examinatori înscrişi în baza de date a AJPIS Bihor.

Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea acordării de subvenţiilor

În cursul anului 2017 au fost înregistrate la A.J.I.P.S Bihor, un număr de 16 solicitări. În urma verificărilor au fost aprobate un număr de 12 solicitări (cu punctaj conform legii, peste 60 de puncte), 4 solicitări fiind respinse.

Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale

Plăţi efectuate Buget alocat
383.521.818 lei 384.008.320 lei

Efectuarea verificărilor încrucişate cu baze de date externe privind corectitudinea acordării drepturilor.

În anul 2017, au fost verificate 8 beneficii, 1416 tipuri de suspiciuni din care: 170 indemnizaţii pentru creşterea copilului, 130 stimulent de inserţie, 234 alocaţii pentru susţinerea familiei, 506 ajutor social, 251 ajutor încălzire, 70 indemnizaţii handicap, 54 pensii invaliditate.

Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare

Indicator de performanţă Valoare
Număr de formulare primite/transmise fizic/electronic 2312 formulare, din care 280 adeverinţe tip formular
Numărul cazurilor de plăţi necuvenite/ Valoarea debitelor constituite 352 cazuri/192933 lei
Sume recuperate 165165176 lei

 

Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale în vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei fiind desfăşurate următoarele activităţi:

 • identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
 • stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăţilor necuvenite;
 • recuperarea debitelor încasate necuvenit.

 

Cazuri de plată necuvenită identificate/Număr total de beneficiari de beneficii de asistenţă socială

 

Sume recuperate sau transmise la ANAF în anul curent/valoare totală a debitelor aflate în sold în anul precedent evaluării 691371 lei 692508 lei
 • Asigurarea unei activităţi riguroase de control şi inspecţie a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi de furnizare a serviciilor sociale a fost realizată de către serviciul Inspecţia Socială prin evaluarea şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare, gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific in anul 2017 au fost realizate controale bazate pe profilul de risc al beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială, verificări cu privire la îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a măsurilor de simplificare a modalităţii de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF şi AÎ) şi programelor de politici familiale (ICC şi ASC), privind o singură cerere un singur punct de acces, controale bazate pe evaluarea riscurilor in vederea constituirii profilului de risc pentru programul ICC şi al beneficiarilor încadraţi într-un grad de handicap; controale privind pensiile de invaliditate in cadrul celor 7 campanii tematice prevăzute în Planul de control al inspecţiei sociale pentru anul 2017 (ICC trim.1, BAS trim.1, BAS trim.4, BGH trim.1, BGH trim.4, Pensii invaliditate, ICC trimestrul 4). Astfel: în domeniul beneficiilor sociale au fost realizate un număr total de 38 controale, din care: 33 controale tematice, 5 controale inopinate (petiţii). Au fost identificate un număr de 121 cazuri de plăţi necuvenite din 1580 beneficiari de beneficii de asistenţă socială verificaţi în cadrul campaniilor tematice şi controalelor inopinate. Nu au fost sesizate organele de urmărire penală. Au fost verificate toate cele 1416 CNP-uri, suspiciuni transmise de ANPIS în cadrul campaniilor tematice. Urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse un număr de 175 măsuri. Menţionăm că, la nivelul UAT-urilor din judeţul Bihor au fost implementate toate cele 117 măsuri dispuse. Precizăm faptul că, urmare a controalelor inopinate efectuate, au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale.
 • Evaluarea şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a reglementarilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a serviciilor sociale s-a realizat prin serviciul Inspecţia Socială din cadrul AJPIS Bihor. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific, în anul 2017 a fost realizată o campanie tematică având ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor sociale private organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi 4 controale inopinate vizând acordarea serviciilor sociale în condiţii de eligibilitate. În domeniul serviciilor sociale au fost efectuate un număr total de 31 controale, din care 27 controale tematice şi 4 controale inopinate (petiţii, sesizări). În cadrul campaniei tematice au fost verificate toate cele 27  entităţi, identificate.  Urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse un număr de 15 măsuri, din care 12 au fost implementate. Pentru un număr de 3 măsuri a fost aprobată prelungirea termenului de îndeplinire. Pentru nerespectarea cadrului legal au fost aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale. Nu au fost sesizate organele de urmărire penală sau alte instituţii competente.
 • Evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor şi standardelor minime de calitate –licenţierea serviciilor sociale. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific, în anul 2017 au fost realizate de către Serviciul Inspecţie Socială din cadrul AJPIS Bihor un număr de 90 controale (evaluări/monitorizări în teren)  în sensul verificării în teren a respectării standardelor minime de calitate în vederea acreditării serviciilor sociale, respectiv menţinerea calităţii serviciilor sociale publice şi private. Din cele 36 solicitări de evaluare în teren transmise de către MMJS, au fost realizate 24 evaluări în teren. Au fost formulate un număr de 223 recomandări, din care au fost implementate un număr de 200. Un număr de 23 recomandări se află în termenul de implementare stabilit prin rapoartele de evaluare încheiate. Nu au fost aplicate sancţiuni (suspendări, retrageri licenţe, sancţiuni contravenţionale).
 • Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific, în anul 2017 a fost realizată de către Serviciul Inspecţie Socială din cadrul AJPIS Bihor o campanie tematică având ca obiectiv asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional şi cotroale înopinate. Astfel: au fost realizate un număr total de 60 controale, fiind verificate un număr de 60 instituţii, din care: 30 instituţii în cadrul campaniei tematice şi 30 instituţii în cadrul controalelor inopinate. Urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse un număr de 108 măsuri, din care 70 au fost implementate. Un număr de 38 măsuri se află fie în termenul de implementare (13 măsuri) fie, a fost aprobată prelungirea termenului de îndeplinire (25 măsuri). Pentru nerespectarea cadrului legal au fost aplicate un număr de 32 sancţiuni contravenţionale.
 • Asigurarea unei comunicări şi informări care sprijină conducerea şi angajaţii instituţiei în vederea îndeplinirii sarcinilor

În anul 2017, au fost încheiate la nivel naţional protocoale de colaborare cu Inspecţia Muncii, Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în scopul creşterii gradului de cooperare interinstituţională şi simplificării procedurilor birocratice pentru beneficiari.

De asemenea, există protocoale încheiate cu Universitatea Oradea şi Universitatea de Vest Timişoara, în vederea efectuării stagiului de practică de către studenţi.

              Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de autorizare Activităţi:

Activitatea de formare profesională a adulţilor, reglementată de O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative aplicabile, s-a desfăşurat sub coordonarea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Bihor (CAJ Bihor). Comisia este ajutată în implementarea legislaţiei şi desfăşurarea activităţilor specifice de autorizare şi coordonare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi, conform legii, de către Secretariatul Tehnic Judeţean Bihor (STJ al CAJ Bihor), rezultatele statistice aferente anului 2017 fiind prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 1.  Situaţia  statistică  privind  activitatea  de  formare  profesională  a  adulţilor  în  anul  2017

În perioada ianuarie – decembrie 2017, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională Bihor s-a întrunit în cadrul a 11 sedinţe în vederea autorizării a 63 de programe de formare profesională pentru un numar de 35 furnizori, a numit 126 de specialişti în vederea evaluării programelor de formare profesională, şi a desemnat 1914 de specialişti în 957 comisii de examinare.         În perioada de referinţă secretariatul tehnic al comisiei de autorizare a consiliat un numar de 19 de furnizori de formare profesională în vederea întocmirii dosarului de autorizare a programelor, un număr de 50 de furnizori în vederea desfaşurării activităţii după finalizarea procesului de autorizare, a înregistrat un număr de 5141 contracte de formare profesională încheiate de furnizorii de formare cu beneficiarii cursurilor de calificare, a aplicat timbru sec pe un număr de aproximativ 8500 certificate de calificare şi absolvire.

Activitatea de avizare în vederea apostilării a certificatelor de absolvire şi calificare – formare profesională s-a realizat în conformitate cu procedura prevăzută în Adresa comună nr. 187/10.02.2006 a MMSSF/MAI.

În perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost avizate în vederea apostilării 38 certificate de absolvire şi calificare.

 

Obiectivele AJPIS Bihor pentru anul 2018:

– dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului propriu prin cursuri de formare profesională;

– gestionarea eficienta a resurselor financiare prin:

 • achiziţionarea de bunuri, servicii sau produse care va fi precedată de o analiză riguroasă privind necesitatea achiziţiei, preţul de achiziţie, oportunitatea, legalitatea şi încadrarea în buget a cheltuielii;
 • reducerea cheltuielilor cu poşta pentru corespondenţa proprie prin utilizarea poştei electronice în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, O.N.G.–uri, persoane fizice şi persoane juridice de drept public şi privat.
 • verificarea riguroasă a actelor justificative şi legalitatea plăţilor pentru asigurarea unei execuţii bugetare corespunzătoare în ceea ce priveşte decontarea sumelor utilizate pentru plata beneficiilor sociale, a subvenţiilor;
 • promovarea imaginii instituţiei în scopul creşterii credibilităţii acesteia pe plan local, asigurarea comunicării şi transparenţei, consilierea şi informarea reprezentanţilor instituţiilor publice şi private;
 • Creşterea calităţii serviciilor sociale prin activităţi de evaluare şi monitorizare;
 • Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional prin realizarea de campanii tematice cu caracter permanent.