Știri importante

Informații publice

COMUNICAT DE PRESĂ 04 decembrie 2018 privind vizita oficială a Excelenţei Sale, domnul Derek Feely, Ambasadorul Irlandei în România

COMUNICAT DE PRESĂ

04 decembrie 2018

privind vizita oficială a Excelenţei Sale, domnul Derek Feely, Ambasadorul Irlandei în România

 

În data de 4 decembrie 2018, la Instituția Prefectului județului Bihor a avut loc întrevederea dintre domnul Ioan Mihaiu, Prefect al județului Bihor și Excelența Sa, domnul Derek Feely, Ambasadorul Irlandei în România. Excelența Sa a fost însoțit de domnul Liviu Buzilă, atașatul comercial al Ambasadei.

Ambasadorul Derek Feely a efectuat o vizită oficială în județul Bihor, în contextul în care relaţiile româno – irlandeze sunt foarte bune, bazate pe cooperare atât în plan bilateral, cât și la nivel european, drept dovadă la 24 iulie 2018 premierul Leo Varadkar a efectuat o vizită în România. Întâlnirea desfășurată la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor i-a reunit pe reprezentanții autorităților publice din județ, Consiliul Județean Bihor fiind reprezentat de domnul Pásztor Sándor, Președinte, iar Primăria Municipiului Oradea de domnul Dacian Palladi, City Manager.

Prefectul a prezentat județul Bihor, realizând o încadrare a acestuia în regiune din perspectiva potențialului de dezvoltare și a domeniilor care pot atrage investiții și aduce plus-valoare: turism, IT și agricultură. Printre avantajele competitive ale județului au fost enumerate parcurile industriale, expertiza în atragerea finanțărilor europene și calificarea forței de muncă în domeniul IT, precum și alte facilități de care investitorii pot beneficia.

Întâlnirea a avut scopul de a întări relațiile de colaborare dintre județul Bihor și Irlanda și a oferit o ocazie excelentă pentru îmbunătățirea comunicării și a cunoașterii reciproce în vederea inițierii unei colaborări în domeniul afacerilor.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Cancelaria Prefectului Judeţului Bihor

Oradea, 04 decembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ – 13 noiembrie 2018 – privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit

COMUNICAT DE PRESĂ

13 noiembrie 2018

privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit

 

Procedând la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 697/26.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit,

Instituția Prefectului jud. Bihor, în temeiul art. 123 alin. 5 din Constituția României, al Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, al Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, în baza principiului legalității pe care își întemeiază activitatea prefectul, precum și a celorlalte prerogative legale,

Întrucât s-au constatat elemente de nelegalitate care încalcă mai multe dispozitii legale, apreciind astfel H.C.L. în discuție ca fiind ilegală,

S-a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018.

Printre aspectele de nelegalitate pe care le imputăm Regulamentului se enumeră:

 1. Nerespectarea procedurii prevăzute de art. 7-12 din Legea nr. 52/2003 privind dezbaterea publică și transparență decizională, materialul supus dezbaterii fiind incomplet și fără a fi însoțit un studiu de impact privind efectele adoptării Regulamentului, așa cum prevede Legea nr. 52/2003;
 1. Nerespectarea procedurii instituite de art. 39, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia, convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Astfel cum rezultă din sesizările depuse la Instituția Prefectului – Județul Bihor, materialul anterior ședinței nu a fost pus la dispoziția consilierilor locali, pentru studiu, cu 5 zile înainte de ședință, ci abia în data de 25.07.2018.
 1. Lipsa avizelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oradea, respectiv: Buget, Urbanism și Juridice, precum și al Direcției Județene Bihor pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național și al Comisiei consultative pe probleme de circulație și transport rutier. Nu există avizul Comisiei Buget, deși discutăm despre un venit ce urmează a fi încasat la bugetul local. Nu există avizul Comisiei Urbanism, deși regulamentul va modifica aspectul general al orașului și, deci, Planul Urbanistic General al Orașului. Nu există avizul Comisiei Juridice, în ciuda faptului că regulamentul va stabili un normativ civil în premieră în administrația locală și care practic va retroactiva în timp și se va aplica construcțiilor deja existente și edificate în mod legal. De asemenea, cât timp se urmărește îmbunătățirea aspectului urbanistic, supraedificarea sau mutarea aliniamentului stradal al clădirilor aflate în mare parte în zona protejată istoric a orașului, avizul Comisiei de Urbanism precum și al Direcției județene Bihor pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național, era obligatoriu.
 1. Încălcarea principiilor fiscalității prevăzute de Codul Fiscal și Constituția României. Apreciem că supraimpozitarea pe motive de estetică urbanistică nu este o măsură legală. Impozitul este o îndatorire cetățenească constituțională, care nu presupune vreo culpă, având o natură juridică diferită de sancțiunea-amendă a supraimpozitării, care presupune o culpă în încălcarea unei obligații legale. Nu există o culpă privind lipsa unei alinieri retroactive a imobilului construit poate și cu peste 100 de ani în urmă. Astfel, nu există temei legal pentru supraimpozitare nici în codul fiscal, nici în Constituția României. Cotele adiționale încalcă principiul justeții impunerii și echității fiscale, care asigură că sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv, în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia. Cod Fiscal, art. 3, lit.c) și prevederile art. 56, alin. (2)-(3) din Constituție: “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale.”
 1. Încălcarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. Art. 18, alin. (2): “Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, ..extindere… Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de auditorenergetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire”. Astfel, dispunerea supraconstruirii (lucrare de modificare structurală) nu se poate face prin simpla apreciere a unui arhitect, cum prevede Regulamentul, ci va necesita studiu de rezistență și studiu geotehnic. Nu orice clădire permite supraconstruirea, respectând cerința fundamentală de calitate în construcții “rezistență mecanică și stabilitate”. Supraconstrucțiile ce se preconizează a se edifica ar putea pune în pericol grav construcțiile vecine, fiind posibil ca unele imobile vechi să nu permită supraetajarea.

 

 1. Încălcarea dreptului individual de proprietate prin impunerea unei limite minimale/maximale a suprafeței pe care o poate deține în proprietate o persoană.

Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus, prin adresa nr.7286/14.09.2018, am solicitat reanalizarea H.C.L.nr. 697/26.07.2018 și revocarea acesteia, în prima ședință a Consiliului Local Oradea, în vederea restabilirii legalității, însă până la momentul depunerii acțiunii actul administrativ nu a fost  revocat.

În consecință, pentru argmentele de mai sus s-a luat decizia de a solicita instanţei anularea Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018, aceasta fiind astfel suspendată de drept, până la o sentință judecătorească definitivă.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

13 noiembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 12 noiembrie 2018 privind soluționarea definitivă a unor litigii importante derulate pe rolul instanțelor de judecată

 

COMUNICAT DE PRESĂ

12 noiembrie 2018

privind soluționarea definitivă a unor litigii importante derulate pe rolul instanțelor de judecată

  

Pentru buna informare a reprezentanților mass-media, iar prin aceștia, a cetățenilor județului Bihor, în mod special a persoanelor afectate în mod direct sau indirect de efectele anumitor litigii derulate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului județul Bihor era parte, vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Cauza Tiron Ana Maria împotriva Prefectului judetului Bihor, având ca obiect Anularea ordinului de încetare mandat de consilier județean (Consiliul Județean Bihor) – a fost SOLUȚIONATĂ DEFINITIV de Curtea de Apel Oradea, în sensul în care au fost respinse cererile reclamantei.
 2. Cauza inițiată de Prefectul județului Bihor în urma verificării legalității H.C.L. 834/2018 – Regulamentului de atestare a administratorilor asociațiilor de proprietari – a fost SOLUȚIONATĂ DEFINITIV de Curtea de Apel Oradea, în sensul în care a decis că acțiunea prefectului a fost în mod greșit respinsă în prima instanță, admițând recursul prefectului și pronunțând în acest sens o hotărâre definitivă.

În vederea unei bune colaborări, vă vom aduce la cunoștință și alte soluții apărute în cauzele importante delurate pe rolul instanțelor de judecată în care suntem parte și care au prezentat un interes relevant în spațiul public.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

12 noiembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 5 noiembrie 2018 privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului de publicitate aprobat de Consiliul Local al Municipiului Oradea

COMUNICAT DE PRESĂ

5 noiembrie 2018

privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului de publicitate aprobat de

Consiliul Local al Municipiului Oradea

 

Procedând la verificarea legalității Hotărârii de Consiliu Local al mun. Oradea nr. 962/27.11.2017 modificată prin H.C.L. nr. 557/24.05.2018 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea,

Instituția Prefectului jud. Bihor, în temeiul art. 123 alin. 5 din Constituția României, al Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, al Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, în baza principiului legalității pe care își întemeiază activitatea prefectul,  precum și a celorlalte prerogative legale,

Întrucât s-au constatat elemente de nelegalitate care încalcă prevederile unui act normativ superior,  în speță Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,

S-a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, Hotărârea Consiliului Local Oradea privind Regulamentului de publicitate, acesta fiind adoptat cu nerespectarea prevederilor legale.

Printre aspectele de nelegalitate pe care le imputăm Regulamentului de publicitate se enumeră:

 • prevederi prin care se interzice amplasarea unor mijloace de publicitate, în timp ce Legea 185/2013 nu conține astfel de restricții;
 • încălcarea art. 2 alin. 1, lit. b) a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, în sensul că agenții economici care activează în domeniu lpublicității stradale din mun. Oradea nu au fost consultați în mod real ci doar teoretic, fără a se ține cont de observațiile formultate sau de punctele de vedere ale persoanelor afectate;
 • aprobarea Regulamentului a fost făcută fără consultarea grupului de lucru coordonat de primar, obligație prevăzută în art. 11 din Legea 185/2013.

În consecință, întrucât elementele de nelegalitate, deși au făcut obiectul unor sesizări și contestații pe cale administrativă, nu au fost rezolvate și puse în acord cu Legea, pentru argmentele de mai sus s-a luat decizia de a acționa în instanţă Regulamentul de publicitate, prevederile contestate fiind astfel suspendate de drept, până la o sentință judecătorească definitivă.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

5 noiembrie 2018

ANUNȚ privind implementarea proiectului: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

 

ANUNȚ

privind implementarea proiectului: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”– cod SIPOCA 35

 

LINK SPRE BENEFICIAR

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”– cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.

Proiectul dispune de un buget pentru activități  în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA  fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană  reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor.

Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific –  2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor activități:

 • Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
 • Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
 • Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Elaborarea unei proceduri naționale aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
 • Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
 • Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
 • Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Standardizarea funcţionalităţii şi aspectul site-urilor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în materia afişării informaţiilor de interes public şi asigurării transparenţei decizionale;
 • Elaborarea unui ghid tehnic de utilizare în format electronic, disponibil pe pagina de internet a SGG, care să producă uniformizarea site-urilor, la nivelul celor 211 instituții vizate prin proiect, cu posibilitatea replicării, ulterior implementării proiectului, la nivelul instituţiilor locale.

Scopul proiectului: creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public:
 2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.

Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru imprimarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind transparența decizională.

Grupul țintă este reprezentat de autoritățile publice centrale și locale şi de societatea civilă.

Intervenția propusă este în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul Strategiei pentru consolidarea administrației  publice, respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică și Obiectivul specific II.1 – Creșterea coerenței, eficientei, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică.

Pentru mai multe informații, respectiv pentru sugestii de colaborare/îmbunătățire a impactului proiectului, vă rugăm contactați:

 • Laurențiu Georgian Mazilu– expert în domeniul informațiilor de interes public și transparență decizională, SGG; e-mail: laurentiu.mazilu@gov.ro;
 • Raluca Doca – expert monitorizare SGG; e-mail:raluca.doca@gov.ro;
 • Christopher George Dina-responsabil activități MAI, e-mail: george.dina@mai.gov.ro

LINK SPRE BENEFICIAR

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita corpului diplomatic acreditat la București la Oradea

COMUNICAT DE PRESĂ

privind vizita corpului diplomatic acreditat la București la Oradea

 

În contextul marcării Centenarului Marii Uniri, Ministerul Afacerilor Externe a inițiat proiectul unei serii de vizite de documentare în teritoriu, dedicate corpului diplomatic acreditat la București.

Proiectul are ca scop crearea oportunității de promovare a istoriei, potențialului turistic, de investiții și de dezvoltare economică a României. Până în prezent au fost organizate 3 serii de vizite în diferite zone din țară, rândul județului nostru venind la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, un numeros corp diplomatic acreditat la București a ajuns vineri, 19 octombrie 2018, la sediul Instituției Prefectului județul Bihor, în cadrul unei vizite de documentare, ocazie cu care ne-am dorit să prezentăm și să promovăm în rândurile reprezentanților corpului diplomatic străin această parte a României, atât din perspectiva potențialului turistic, a patrimoniului material și imaterial, a obiectivelor istorice cât și a oportunităților de investiții.

La întâlnirea de la Instituția Prefectului au participat prefectul județului Bihor, dl. Ioan Mihaiu, președintele Consiliului Județean, dl. Pásztor Sándor, primarul municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan și președintele Senatului Universității Oradea, dl. Sorin Curilă, precum și alte instituții și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Bihor.

După întâlnirea de la Instituția Prefectului, ambasadorii au vizitat Primăria Oradea, Biserica cu Lună, Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”, Piața Unirii Oradea, Pasajul Vulturul Negru Oradea, Sinagoga Neologa Sion, Bazilica Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”, Cetatea Oradea, Campusul Universității Emanuel, Complexul Lotus Therm Băile Felix, s.a.

Am creat posibilitatea ca oaspeții noștri să poată schimba păreri, contacte și alte informații care speram să se concretizeze în viitor prin dezvoltarea unor relații de cooperare bilaterală cu fiecare dintre cei interesați.

Le mulțumim pe această cale în primul rând Ministerului Afacerilor Externe pentru oportunitatea creată, Consiliului Județean Bihor și Primăriei Oradea pentru sprijinul acordat și de asemenea tuturor instituțiilor care ne-au deschis ușile pentru a putea contura o imagine cât mai atractivă a județului și orașului nostru.

 

Cancelaria Prefectului județul Bihor

23.10.2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind rezultatele la nivelul județului Bihor a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

privind rezultatele la nivelul județului Bihor

a referendumului național pentru

revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

În județul Bihor au fost amenajate 650 de secții de votare. Conform rezultatelor procesului verbal al Biroului electoral de circumscripție județul Bihor, vă comunicăm următoarele date:

 1. Nr. persoane înscrise în lista pentru referendum 503.123

 2. Nr. participanți 145.488

 3. Nr. buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate 552.979

 4. Nr. buletine vot rămase neîntrebuințate 407.491

 5. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA” 137.455

 6. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU” 6.317

 7. Nr. voturilor nule 1.715

Cancelaria Prefectului județul Bihor

04.10.2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

COMUNICAT DE PRESĂ

13.09. 2018

privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

 

În data de 13 septembrie 2018, ora 12:30, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a avut loc o întrevedere între domnul Ioan MIHAIU, Prefectul judeţului Bihor și domnul Karol Mistrik – Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România.

Delegaţia română a avut în componența sa pe domnul Ioan MIHAIU – Prefectul judeţului Bihor, respectiv pe domnul Pásztor Sándor – Preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Excelenţa Sa a fost însoţit de domnul Miroslav Iabloncsik, Consul general onorific şi domnul Adrian Merka, fost deputat în Parlamentul României.

Vizita Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, la o săptămână după vizita Premierului Slovaciei în Romania, a avut scopul de a cunoaște reprezentanții administrației locale și de a discuta despre posibilitatea închegării unor colaborări bilaterale între cele două state. S-au primit aprecieri privind interesul județului nostru pentru respectarea și dezvoltarea elementelor de cultură slovacă în comunitatea bihoreană care se bucură de peste 8000 slovaci în județul Bihor.

De asemenea, Excelența Sa și-a exprimat aprecierile pentru modul în care autoritățile locale, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, respectiv primării, fac front comun pentru soluționarea cu celeritate a problemelor și necesităților minorităților din județul Bihor.

În cadrul vizitei, membrii delegației județului nostru au prezentat avantajele competitive ale județului Bihor din punct de vedere economic, cu accent pe dezvoltarea parcurilor industriale și a infrastructurii, atât aeroportuare cât și rutiere, domenii care în această perioadă beneficiază de atenția administrațiilor locale prin investiții consistente din resurse financiare europene și guvernamentale.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 13.09. 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ – privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

COMUNICAT DE PRESĂ

22 august 2018

privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

Astăzi, 22 august 2018, Sala mare a Instituției Prefectului jud. Bihor a găzduit un eveniment din cadrul Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!” organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, campanie care vine să sprijine nevoia de informare a emigranților români în ceea ce privește drepturile pe care aceștia le au în statele membre ale Uniunii Europene.

La eveniment au participat Prefectul jud. Bihor – Ioan Mihaiu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni – Lilla Debelka, Consulul general al României la Gyula – Florin Vasiloni, Vicepreședintele Consiliul Județean Bihor – Ioan Mang, Directorul executiv AJOFM Bihor – Csaba Békési, Inspectorul Șef Adjunct – Nicolae Hoduț, Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – comisar șef de poliție Adrian Bucur, Inspectorul Șef Adjunct al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Cristian Bogdan, senatorul Florian Bodog, deputatul Gheorghe Bogdan, deputatul Ioan Roman, deputatul Dumitru Gherman, coordonatorul centrului Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Dorina Mărcuț și vicepreședintele Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Ioan Mintaș.

Integrarea imigranților români constituie o importantă provocare atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru România, care trebuie să ofere o informare eficientă pentru o bună gestionare a fenomenului imigrației.

În acest sens, este pentru prima dată când toate ministerele cu competențe în problematica românilor aflați în străinătate s-au reunit într-o campanie comună ce vizează în mod esențial informarea cetățenilor români cu privire la potențialele riscuri la care se supun în momentul în care iau decizia de a lucra peste hotare fără a avea un contract de muncă legal, fără a cunoaște limba statului de rezidență, fără a ști care le sunt drepturile, libertățile, dar și responsabilitățile în calitate de cetățeni europeni.

 

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

22 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 21 august 2018 – Reglementare din punct de vedere juridic a dreptului de proprietate

COMUNICAT DE PRESĂ

21 august 2018

 

În atenția persoanelor care doresc să își reglementeze din punct de vedere juridic dreptul de proprietate cu privire la imobilele terenuri cooperativizate, terenuri din zone necooperativizate sau cele trecute în proprietatea Statului Român pe care le dețin in folosință.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 679 din 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; astfel, de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile noile modificări aduse acestei legi.

Dorim să vă atragem atenția asupra câtorva modificări importante și anume:

 1. La articolul 24, se introduce un nou alineat, alineatul 3, potrivit căruia:

”Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii (este necesară îndeplinirea tuturor celor patru condiții, nu doar a uneia, a două sau trei dintre condiții):

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
 2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
 4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor.”

 1. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
 2. b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
 3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

 1. 3. O reglementare deosebit de importantă adusă de Legea nr. 231/2018 este cea cu privire la instituirea unui termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii (9 august 2018), în care, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile vor fi depuse la primăriile pe raza carora sunt situate terenurile

Orice alte cereri depuse după împlinirea termenului menționat mai sus vor fi respinse ca fiind lovite de tardivitate.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

21 august 2018