Comunicat de presă 08.07.2020 privind modificările legilor fondului funciar

COMUNICAT DE PRESĂ

privind modificările legilor fondului funciar

Instituția Prefectului Județului Bihor, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, a emis în atenția primăriilor de la nivelul județului o circulară prin care anunță modificarea aplicării Legilor fondului funciar, în conformitate cu Decizia nr. 36 / 2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conform deciziei care este obligatorie, fiind pronunțată în dezlegarea unor chestiuni de drept, cererile pentru terenuri din zona necooperativizată depuse după 30 noiembrie 2005 nu vor mai putea fi soluționate în cadrul Comisiilor locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar, fiind considerate tardive.

Persoanele interesate au în continuare posibilitatea legală de a-și reglementa situația juridică a terenurilor, prin cadastrarea generală la nivel de comună. Astfel, situația juridică a terenurilor poate fi reglementată prin procedura prevăzută în Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, coroborată cu Ordinul ANCPI nr. 700/2014, care prevede posibilitatea notării posesiei în cartea funciară în cazul în care nu există acte de proprietate asupra terenurilor iar, în caz de necontestare, notarea proprietății asupra terenului. Alternativ, situațiile juridice ale terenurilor pot fi reglementate prin procedura succesiunii notariale.

Totodată, în informarea emisă către primării se menționează noile prevederi legislative aduse de Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, conform cărora terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

De asemenea, articolul 27 alineatul (2^3), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

    (…)

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;”.

Activitatea Comisiei Județene de Fond Funciar Bihor, suspendată în urma stării de urgență, s-a reluat cu data de 3 iunie. În cadrul primei ședințe, care a avut loc la începutul acestei luni, au fost aprobate toate propunerile legale de validare înaintate acesteia de către comisiile locale de fond funciar.

Cancelaria Prefectului                                                                                     Oradea, 08 iulie 2020

Județul Bihor