COMUNICAT DE PRESĂ – 13 noiembrie 2018 – privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit

COMUNICAT DE PRESĂ

13 noiembrie 2018

privind atacarea în Contencios Administrativ a Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit

 

Procedând la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 697/26.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit,

Instituția Prefectului jud. Bihor, în temeiul art. 123 alin. 5 din Constituția României, al Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, al Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, în baza principiului legalității pe care își întemeiază activitatea prefectul, precum și a celorlalte prerogative legale,

Întrucât s-au constatat elemente de nelegalitate care încalcă mai multe dispozitii legale, apreciind astfel H.C.L. în discuție ca fiind ilegală,

S-a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018.

Printre aspectele de nelegalitate pe care le imputăm Regulamentului se enumeră:

  1. Nerespectarea procedurii prevăzute de art. 7-12 din Legea nr. 52/2003 privind dezbaterea publică și transparență decizională, materialul supus dezbaterii fiind incomplet și fără a fi însoțit un studiu de impact privind efectele adoptării Regulamentului, așa cum prevede Legea nr. 52/2003;
  1. Nerespectarea procedurii instituite de art. 39, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia, convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Astfel cum rezultă din sesizările depuse la Instituția Prefectului – Județul Bihor, materialul anterior ședinței nu a fost pus la dispoziția consilierilor locali, pentru studiu, cu 5 zile înainte de ședință, ci abia în data de 25.07.2018.
  1. Lipsa avizelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oradea, respectiv: Buget, Urbanism și Juridice, precum și al Direcției Județene Bihor pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național și al Comisiei consultative pe probleme de circulație și transport rutier. Nu există avizul Comisiei Buget, deși discutăm despre un venit ce urmează a fi încasat la bugetul local. Nu există avizul Comisiei Urbanism, deși regulamentul va modifica aspectul general al orașului și, deci, Planul Urbanistic General al Orașului. Nu există avizul Comisiei Juridice, în ciuda faptului că regulamentul va stabili un normativ civil în premieră în administrația locală și care practic va retroactiva în timp și se va aplica construcțiilor deja existente și edificate în mod legal. De asemenea, cât timp se urmărește îmbunătățirea aspectului urbanistic, supraedificarea sau mutarea aliniamentului stradal al clădirilor aflate în mare parte în zona protejată istoric a orașului, avizul Comisiei de Urbanism precum și al Direcției județene Bihor pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național, era obligatoriu.
  1. Încălcarea principiilor fiscalității prevăzute de Codul Fiscal și Constituția României. Apreciem că supraimpozitarea pe motive de estetică urbanistică nu este o măsură legală. Impozitul este o îndatorire cetățenească constituțională, care nu presupune vreo culpă, având o natură juridică diferită de sancțiunea-amendă a supraimpozitării, care presupune o culpă în încălcarea unei obligații legale. Nu există o culpă privind lipsa unei alinieri retroactive a imobilului construit poate și cu peste 100 de ani în urmă. Astfel, nu există temei legal pentru supraimpozitare nici în codul fiscal, nici în Constituția României. Cotele adiționale încalcă principiul justeții impunerii și echității fiscale, care asigură că sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv, în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia. Cod Fiscal, art. 3, lit.c) și prevederile art. 56, alin. (2)-(3) din Constituție: “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale.”
  1. Încălcarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. Art. 18, alin. (2): “Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, ..extindere… Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de auditorenergetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire”. Astfel, dispunerea supraconstruirii (lucrare de modificare structurală) nu se poate face prin simpla apreciere a unui arhitect, cum prevede Regulamentul, ci va necesita studiu de rezistență și studiu geotehnic. Nu orice clădire permite supraconstruirea, respectând cerința fundamentală de calitate în construcții “rezistență mecanică și stabilitate”. Supraconstrucțiile ce se preconizează a se edifica ar putea pune în pericol grav construcțiile vecine, fiind posibil ca unele imobile vechi să nu permită supraetajarea.

 

  1. Încălcarea dreptului individual de proprietate prin impunerea unei limite minimale/maximale a suprafeței pe care o poate deține în proprietate o persoană.

Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus, prin adresa nr.7286/14.09.2018, am solicitat reanalizarea H.C.L.nr. 697/26.07.2018 și revocarea acesteia, în prima ședință a Consiliului Local Oradea, în vederea restabilirii legalității, însă până la momentul depunerii acțiunii actul administrativ nu a fost  revocat.

În consecință, pentru argmentele de mai sus s-a luat decizia de a solicita instanţei anularea Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018, aceasta fiind astfel suspendată de drept, până la o sentință judecătorească definitivă.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

13 noiembrie 2018