Atribuțiile subprefectului

Art. 24. – (1) Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii operative a Instituţiei Prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.

 

 1. Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
 2. asigură conducerea operativă a Instituţiei Prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
 3. prin personalul din cadrul Instituţiei Prefectului asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat,
 4. elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 5. elaborează proiectul Regulamentului intern al Instituţiei Prefectului şi Circuitul documentelor, pe care le supune spre aprobare prefectului;
 6. asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 7. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 8. asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului, după caz;
 9. îndrumă metodologic secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia secretarului general al judeţului;
 10. gestionează şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 11. stabileşte şi urmăreşte modul de realizare a fluxului de informare – documentare în domeniile de activitate specifice Instituţiei Prefectului;
 12. înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 13. acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 14. verifică şi semnează documentaţia referitoare la apostilă;
 15. aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe actele din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate, ca secretele de stat sau de serviciu;
 16. asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 17. exercită atribuţii rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convoacă în şedinţe lunare comisiile care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;
 18. contrasemnează ordinele prefectului, în conformitate cu atribuţiile pe care le îndeplineşte;
 19. coordonează elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 20. coordonează urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 21. îndeplineşte orice sarcini dispuse de prefect, reprezentanţii Ministerul Afacerilor Interne sau ai Guvernului.

 

(3) În lipsa prefectului, subprefectul  îndeplineşte în numele prefectului atribuţiile ce îi revin acestuia.