Prezentare Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

 

Adresa: Oradea, Str Stefan Zweig, nr 11; Telefon: +40 259 43.49.16: +40 259 43.50.17 Fax: +40 259 43.49.16;   Cod poştal: 410505
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbh@bh.onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

 

 

Aspecte Generale

Oficiul Registrului Comerţului, este constituit in temeiul Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, funcţionează ca instituţie din decembrie 1990 şi este structurat pe două niveluri:

  • nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizat în subordinea Ministerului Justiţiei.
  • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este instituţia cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.

 

Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu are personalitate juridică.

Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Numărul de posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

În subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comerţului.

În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, structurile interne – servicii, birouri, compartimente, birouri teritoriale – şi personalul acestora sunt subordonate directorului fiecărui oficiu şi conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a acestora.

 

Principalele funcţii şi atribuţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.

Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor la Monitorul Oficial al României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului încheind în acest sens cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial” un protocol de colaborare.

Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrării în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care să ateste că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrările efectuate şi/sau de pe documentele depuse în susţinerea cererilor, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează serviciile de asistenţă pentru profesionişti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de înregistrare.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii.

În scopul asigurării transparenţei, siguranţei şi predictibilităţii mediului de afaceri, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate să elaboreze şi să publice ghiduri de informare cu privire la formalităţile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi a celorlalte funcţii ale sale, culegeri de practică judiciară în domeniul de activitate, precum şi altele asemenea. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică date statistice, informaţii privind înregistrări efectuate în registrul comerţului, pe diverse criterii, şi asigură informarea asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin intermediul portalului de servicii.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile legii, eliberează certificate constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către autorităţile publice competente.

Oficiul Registrului Comerţului Bihor are atribuţiile care îi revin potrivit dispoziţiilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenţă în domeniul său de activitate

Funcţiile principale ale Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sunt ţinerea registrului comerţului pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale supuse înregistrării, cu sediul social sau profesional în raza teritorială a tribunalului pe lângă care funcţionează, asigurarea publicităţii legale a actelor şi faptelor acestora, precum şi transmiterea actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de ţinere a registrului comerţului pentru toate categoriile de persoane fizice şi juridice, care potrivit legislaţiei în vigoare se înregistrează în registrul comerţului, precum şi alte atribuţii prevăzute prin legi speciale. Registrul comerţului se ţine în sistem computerizat şi este structurat pe:

a)registrul pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;

b)registrul pentru înregistrarea societăţilor cooperative;

c)registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice supuse înregistrării în registrul comerţului.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt organizate în următoarele structuri:

a)în domeniul Biroul unic se asigură primirea, verificarea, înregistrarea, validarea, procesarea şi soluţionarea cererilor de înregistrare adresate oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

b)În domeniul registrul comerţului se asigură ţinerea registrului comerţului, eliberarea documentelor de înregistrare, valorificarea datelor înregistrate în registrul comerţului şi relaţii interinstituţionale.

c)în domeniul juridic – Buletinul procedurilor de insolvenţă se desfăşoară activităţi specifice de contencios, îndrumare metodologică şi reprezentare în faţa terţilor în limita competenţelor delegate, prin decizie, de directorul general, şi activităţi de preluare, prelucrare preliminară şi transmitere a actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei de către instanţele judecătoreşti/practicienii în insolvenţă/alte persoane autorizate, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi activităţi de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă şi informaţii din acesta, în relaţia cu publicul.

Structurile juridice funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei contencios.

Structurile Buletinului procedurilor de insolvenţă funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă.

d)în domeniul economic.

e)alte activităţi conexe.

Operaţiunile specifice desfăşurării activităţilor de către Oficiul Naţional ai Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin proceduri operaţionale aprobate de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.