Promovare Servicii Publice

Promovare Servicii Publice Deconcentrate

Garda Naţională de Mediu

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

Garda Naţională de Mediu este o instituţie publică de inspecţie şi control, aflată în subordinea Ministerului Mediului, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general cu rang de Secretar de stat şi de trei comisari generali adjuncţi.

Garda Naţională de Mediu are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţii fără personalitate juridică.

Activitatea Gărzii Naţionale de Mediu are trei obiective: prevenirea poluării mediului, refacerea acestuia şi aplicarea legii în domeniul protecţiei mediului prin directiile generale privind controlul poluării, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate.

GNM este certificată ISO 9001/2000 si ISO 14OOO/2004 de către TUV TURINGEN Germania şi este angajată total în acţiunea de menţinere la standardele cele mai înalte ale Managementului de Calitate si Managementului de Mediu; în prezent fiind în procedură de recirtificare conform noilor standarde.

Garda Naţională de Mediu îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele.

Activitatea de inspecţie şi control a GNM este structurată pe trei domenii principale:

 • Controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol şi ape subterane, gestiunea deşeurilor, etc.) fiind inclus şi Controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi
 • Controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate.

 

În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

GNM cooperează cu instituţii cu atribuţii similare  din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.

Activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu se realizează în baza unor metodologii şi ghiduri specifice domeniilor verificate.

 

Activităţile de pregătire profesională şi colaborare internaţională a personalului reprezintă una dintre priorităţile conducerii Gărzii Naţionale de Mediu. Comisarii sunt instruiţi periodic în ceea ce priveşte directivele UE: IPPC, SEVESO II, LCP, EIA, Managementul Deşeurilor etc.

Totodată, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu sunt implicaţi şi participă la proiecte şi activităţi desfăşurate de reţelele europene şi internaţionale de mediu (IMPEL, ECENA, CLEEN, GREEN ENFORCE, INECE) şi la alte activităţi ale Comisiei Europene.

În scopul implementării legislaţiei Uniunii Europene, Garda Nationala de Mediu participă activ în reţelele europene din domeniul inspecţiei de mediu încă din anul 2003, iar din mai 2008, odată cu reorganizarea IMPEL, GNM a semnat actul oficial de asociere în această reţea.

 

COMISAR ŞEF

Togor Vasile Mihai

 

Raport de activitate 2017 (aici)

CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

         Casa Județeanã de Pensii Bihor este organizatã și funcționeazã ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice și este învestitã cu personalitate juridicã în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 118/06.03.2012 privind aprobarea Statutului CNPP.

Detalii:  aici

Clubul Sportiv CRIȘUL Oradea

Clubul Sportiv Crişul Oradea este club departamental în subordinea directă a Ministerului Tineretului și Sportului.

C.S. Crişul se organizează şi funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordin al Ministrului  Tineretului şi Sportului şi după Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de directorul C.S. Crişul.

Oradea • Str.Aleea Strandului , Nr.11 • Județul Bihor • România

Tel/Fax: 0359/800562 • 0259/415475 • 0259/426587

cscrisul1958@yahoo.com

Detalii (aici)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

Conducere:

Director Executiv: CALAPOD Adriana

Program audiențe: Marți 10.00 -12.00

Adresa: Bd. Dacia nr. 25/A

Telefon: 0259/444590

Fax: 0259/406588

Adresa E-mail: office@apmbh.anpm.ro

Adresa Web:     http://apmbh.anpm.ro/

 

Programul de lucru al instituției:

Luni-Joi: 08.00-16.30;

Vineri:    08.00-14.00

 

Program cu publicul:

Luni-Miercuri: 8.00-12.00 și 13.00-16.00 preluare și eliberare acte (cu Ordin de  plată, mandat poștal, chitanță POS -plata cu cardul);

Marți – Joi: 8.00-12.00 și 13.00 -15.30 preluare și eliberare acte acte (plată în numerar, Ordin de plată, mandat poștal, chitanță POS -plata cu cardul);

Vineri: 8.00-12.00  preluare și eliberare acte (cu Ordin de plată, mandat poștal, chitanță POS -plata cu cardul).

 

Detalii (aici).

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, numită în continuare DJST Bihor, este serviciul public deconcentrat al MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, cu personalitate juridică, înființată în baza O.G nr. 15/2010 și care se organizează și funcționează în baza H.G nr. 776/2010.

DJST Bihor este finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

În conformitate cu activitățile sale principale în cadrul  DJST Bihor, funcționează compartimentele:

– compartimentul sport care organizează și gestionează  activitățile și programele sportive.

– compartimentul tineret care gestionează activitatea unităților de administrare a bazelor sportive și a centrelor de agrement pentru tineret finanțate din venituri proprii precum și din subvenții alocate de la bugetul de stat, dar și activitatea și programele de și pentru tineret.

 

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr 11.

cod poștal: 410019, Oradea, jud. Bihor

Contact: tel/fax: 0259/41.41.40

e-mail: djstbihorsecretariat@yahoo.com

 

Program DJST Bihor: Luni-Joi 8.00-16.30

Vineri 8.00-14.00

 

 

Prezentarea completă a instituției:  http://www.djstbihor.ro/categorie/prezentare/prezentare-generala

 

Scopul și obiectul de activitate:

 

 1. DJST Bihor, asigură implementarea la nivel județean a strategiei și politicilor Guvernului României în domeniile sportului și tineretului.
 2. DJST Bihor, colaborează cu autoritățile administrației publice locale și alte instituții publice și private, pentru organizarea și promovarea activităților sportive, respectiv a activităților de și pentru tineret.
 3. DJST Bihor, organizează și controlează activitatea unităților de administrare a bazelor sportive și a centrelor de agrement/bazelor turistice al căror scop și obiect de activitate este administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes național/centrelor de agrement, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret.

 

În realizarea obiectului sau de activitate, DJST Bihor îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 

 1. a) asigură punerea în aplicare la nivelul județului Bihor, a Programului de guvernare, a strategiei și programelor M.T.S. în domeniile sportului și tineretului;
 2. b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfășurării de activități recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii și tineret;
 3. c) urmărește aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului;
 4. d) colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 5. e) organizează și desfășoară acțiuni de și pentru tineret, acțiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive și de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement precum și în alte locații agreate de către conducerea DJST Bihor;
 6. f) elaborează calendarul anual de acțiuni de sport și tineret proprii și în parteneriat și îl supun aprobării conducerii M.T.S.;
 7. g) acționează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum și pentru modernizarea și optimizarea serviciilor pentru sport și tineret;
 8. h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport de către instituții publice locale;
 9. i) colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului și tineretului;
 10. j) oferă informații și acordă consiliere în domeniile sportului și tineretului;
 11. k) organizează, participă, monitorizează și evaluează acțiunile în domeniile sportului și tineretului;
 12. l) organizează și actualizează baza de date cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret din județ;
 13. m) organizează tabere tematice, activități de recreere, seminarii, cursuri pentru educația nonformală pentru tineri și studenți;
 14. n) organizează și implementează programe cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;
 15. o) propune M.T.S. înființarea sau desființarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, în vederea derulării activităților de informare și consiliere pentru tineret;
 16. p) finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială.
 17. q) finanțează programe de tineret și sport din bugetul propriu al DJST Bihor și poate derula programe de sport și tineret finanțate din bugetul M.T.S.

 

În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, DJST Bihor, are următoarele atribuții principale:

 

 1. a) ține evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
 2. b) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială, în limita sumei prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;
 3. c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;
 4. d) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu, finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială;
 5. e) colaborează cu inspectoratul școlar, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățâmânt superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și cu centrul național de formare și perfecționare al antrenorilor în vederea formării și perfecționării profesionale a instructorilor sportivi;
 6. f) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza teritorială, precum și a dopajului în sport;
 7. g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;
 8. h) îndruma și controlează, din punct de vedere tehnico-metodic și de specialitate, structurile sportive din județ;
 9. i) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat;
 10. j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuții în domeniul sportului, calendarul compețițiilor sportive locale și județene și urmărește derularea acestora;
 11. k) organizează și finanțează acțiunile din calendarul sportiv propriu, acordând premii, titluri și medalii;
 12. l) organizează și finanțează etape județene ale campionatelor naționale la diferite discipline sportive, în limita bugetului aprobat;
 13. m) organizează baza de date și ține evidența sportivilor legitimați, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți specialiști;
 14. n) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcționează centre naționale olimpice de pregătire a juniorilor;
 15. o) colaborează cu Direcția pentru Sănătate Publică Județeană Bihor, în scopul organizării și dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanță;
 16. p) organizează cabinetul metodic județean și constituie fondul documentar de specialitate sportivă, în scopul perfecționării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor și arbitrilor.

 

În realizarea obiectului sau de activitate, în domeniul tineretului, DJST Bihor are următoarele atribuții principale:

 

 1. a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
 2. b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;
 3. c) sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării;
 4. d) stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
 5. e) stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;
 6. f) stimularea mobilității în rândul tinerilor;
 7. g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
 8. h) promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

 

Prezentarea centrelor de agrement și a bazelor sportive din judeţul Bihor aflate în administrarea DJST Bihor

 

Unitatea de Administrare a Bazei Sportive  Oradea

 

 1. Aşezare: În centrul municipiului Oradea, Str. Mihai Eminescu nr. 11
 2. Cazare masă: – capacitate de 100 locuri în pavilion pe 3 nivele

– camere cu 2, 3 sau 4 paturi, grup sanitar propriu

– încălzire centrală de la reţeaua de termoficare a oraşului

– TV prin cablu, parcare

– masa se poate servi într-o cantină modernă, situată în incinta bazei

Posibilități turistice: toate obiectivele din Oradea precum și Băile Felix

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/uabs-oradea-propuneri-de-vacanta

 

 

Unitatea de Administrare a Bazei Sportive  Şuncuiuş

 

 1. Aşezare: În comuna Şuncuiuş, situată în defileul Crişului-Repede, depresiunea Vad-Borod
 2. Căi de acces: – Staţia C.F.R. Şuncuiuş + 700 m;

– pe drumul european E 60 pînă la Topa de Criş + 12 km

– cu tren: staţia C.F.R. Aleşd + 31 km. Transfer auto.

Menţionăm faptul că autovehiculele cu gabarit mare (autocar, autobuze) nu pot urca până în curtea centrului de agrement.

 

 1. Cazare şi masă: – capacitate de 60 locuri permanent pe 3 nivele cu 2-5 paturi în cameră, cu grup sanitar comun pe fiecare palier

– masa se serveşte într-o cantină modernă capacitate de 80 locuri

– apă curentă de la reţeaua comunei, şi centrală proprie pentru încălzire şi apă caldă

– Teren de sport, club

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii:          – Peştera şi Cascada de la Vadul Crişului – 2 h

– Valea Mişidului – 3 h

– Peştera Unguru Mare – 1/2 h.

– Peştera Moanei, Peştera Lesianan– 6 h

– Peştera Bătrânului – 2 h

Excursii auto:    – Şuncuiuş – Valea Drăganului 75 km

– Şuncuiuş – Oradea – Băile Felix 80 km

– Şuncuiuş – Oradea – Peştera Urşilor 100 km

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/uabs-suncuius-propuneri-de-vacanta

 

Centru de Agrement pt. Tineret Valea Brătcuţei

 

 1. Aşezare: – în partea de SV. a localităţii Bratca, pe versantul de SE. al platoului carstic Damiş. Localitatea Bratca se află situată în depresiunea formată de confluenţa Crişului Repede cu afluenţii săi.
 2. Căi de acces: – Staţia C.F.R.Bratca + 2 km;

–  pe drumul european E 60 pînă la Borod + 10 km.

– cu tren: staţia C.F.R. Aleşd + 40 km. Transfer auto

 

Menţionăm faptul că autovehiculele cu gabarit mare (autocare autobuze) nu pot urca până în curtea centrului de agrement.

 

 1. Cazare şi masă:- capacitate de 68 locuri

– 18 locuri în cabana cu 3-4 paturi în cameră

– 25 căsuţe tip camping cu 2 paturi fiecare, cu toaletă exterioară comună

– apă curentă de la reţeaua comunei, centrală proprie pentru apă caldă și încălzire

– masa se serveşte într-o cantină modernă capacitate de 80 locuri

 

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii: – Valea Brătcuţei – 4 h

– Vârful Ţipleu – 3 h

– Valea Boiului şi cascada – 4 h

– Peştera Unguru Mare – 2 h (vizitare cu ghid, contra cost)

Excursii auto: – Bratca-Valea-Valea Drăganului 75 km

– Bratca-Oradea-Băile Felix 80 km

– Bratca-Oradea-Peştera Urşilor 100 km

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/centrul-de-agrement-pentru-tineret-valea-bratcutei

 

 

 

Centru de Agrement pt. Tineret Remeţi

 

 1. Aşezare: În comuna Bulz, satul Remeţi, situată în extremitatea de est a judeţului Bihor, pe Valea Iadului.

 

 1. Căi de acces: – halta C.F.R. Stâna de Vale + 20 km transfer

– pe drumul european E 60 pînă la Bulz + 22 km.

– cu tren: Aleşd + 56 km, transfer auto

 1. Cazare masă: – capacitate de 55 locuri in pavilion pe 2 nivele cu 2-8 paturi în cameră, cu grup sanitar comun pe fiecare palier

– centrală proprie

– masa se poate servi într-o cantină de 55 locuri

 1. Posibilităţi turistice:

Drumeţii:        – Barajul Leşu -1 h

– Valea Iadului şi Cascada Iadolina – 4 h

– Stâna de Vale – 6 h

– Valea Drăganului – 4 h

Excursii auto:         – Remeţi-Oradea-Băile Felix 100 km

– Remeţi-Peştera Urşilor 125 km

– Remeţi-Cluj Napoca 100 km

 

 

Poze: http://www.djstbihor.ro/categorie/tabere-tineret/propuneri-de-vacanta/centrul-de-agrement-pentru-tineret-remeti

Prezentare Casa Corpului Didactic Bihor

Casa Corpului Didactic Bihor

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei, în conformitate cu OMECTS 5554/2011, Regulament de organizare și funcționare a casei corpului didactic și Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

CONTACT:
Str. Mihai Eminescu nr. 11
410019 – Oradea
Telefon: 0359-409.727, 0259-412.569
Fax: 0259-476.948 www.ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

 

Prezentare CCD Bihor (aici)

 

 

 

Prezentare Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor

Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor

Organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului  Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

În subordinea direcţiei pentru agricultură funcţionează oficiile de studii pedologice şi agrochimice – unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al direcției pentru agricultură, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi  cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Raportul de activitate al instituției pe anul 2017 (aici)

 

Prezentare INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

 

Inspectoratul teritorial de muncă, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori şi entităţi juridice.

 

 

ADRESA:     Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40

e-mail: itmbihor@itmbihor.ro

web: www.itmbihor.ro


Prezentarea completă a instituției (aici).

Prezentare Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

 

Adresa: Oradea, Str Stefan Zweig, nr 11; Telefon: +40 259 43.49.16: +40 259 43.50.17 Fax: +40 259 43.49.16;   Cod poştal: 410505
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbh@bh.onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

 

 

Aspecte Generale

Oficiul Registrului Comerţului, este constituit in temeiul Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, funcţionează ca instituţie din decembrie 1990 şi este structurat pe două niveluri:

 • nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizat în subordinea Ministerului Justiţiei.
 • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este instituţia cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.

 

Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu are personalitate juridică.

Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Numărul de posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

În subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comerţului.

În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, structurile interne – servicii, birouri, compartimente, birouri teritoriale – şi personalul acestora sunt subordonate directorului fiecărui oficiu şi conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a acestora.

 

Principalele funcţii şi atribuţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.

Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor la Monitorul Oficial al României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului încheind în acest sens cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial” un protocol de colaborare.

Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrării în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care să ateste că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrările efectuate şi/sau de pe documentele depuse în susţinerea cererilor, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează serviciile de asistenţă pentru profesionişti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de înregistrare.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii.

În scopul asigurării transparenţei, siguranţei şi predictibilităţii mediului de afaceri, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate să elaboreze şi să publice ghiduri de informare cu privire la formalităţile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi a celorlalte funcţii ale sale, culegeri de practică judiciară în domeniul de activitate, precum şi altele asemenea. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică date statistice, informaţii privind înregistrări efectuate în registrul comerţului, pe diverse criterii, şi asigură informarea asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin intermediul portalului de servicii.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile legii, eliberează certificate constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către autorităţile publice competente.

Oficiul Registrului Comerţului Bihor are atribuţiile care îi revin potrivit dispoziţiilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenţă în domeniul său de activitate

Funcţiile principale ale Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sunt ţinerea registrului comerţului pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale supuse înregistrării, cu sediul social sau profesional în raza teritorială a tribunalului pe lângă care funcţionează, asigurarea publicităţii legale a actelor şi faptelor acestora, precum şi transmiterea actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de ţinere a registrului comerţului pentru toate categoriile de persoane fizice şi juridice, care potrivit legislaţiei în vigoare se înregistrează în registrul comerţului, precum şi alte atribuţii prevăzute prin legi speciale. Registrul comerţului se ţine în sistem computerizat şi este structurat pe:

a)registrul pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;

b)registrul pentru înregistrarea societăţilor cooperative;

c)registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice supuse înregistrării în registrul comerţului.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt organizate în următoarele structuri:

a)în domeniul Biroul unic se asigură primirea, verificarea, înregistrarea, validarea, procesarea şi soluţionarea cererilor de înregistrare adresate oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

b)În domeniul registrul comerţului se asigură ţinerea registrului comerţului, eliberarea documentelor de înregistrare, valorificarea datelor înregistrate în registrul comerţului şi relaţii interinstituţionale.

c)în domeniul juridic – Buletinul procedurilor de insolvenţă se desfăşoară activităţi specifice de contencios, îndrumare metodologică şi reprezentare în faţa terţilor în limita competenţelor delegate, prin decizie, de directorul general, şi activităţi de preluare, prelucrare preliminară şi transmitere a actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei de către instanţele judecătoreşti/practicienii în insolvenţă/alte persoane autorizate, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi activităţi de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă şi informaţii din acesta, în relaţia cu publicul.

Structurile juridice funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei contencios.

Structurile Buletinului procedurilor de insolvenţă funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă.

d)în domeniul economic.

e)alte activităţi conexe.

Operaţiunile specifice desfăşurării activităţilor de către Oficiul Naţional ai Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin proceduri operaţionale aprobate de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.