Audiențe

Primirea în audiență la nivelul conducerii Instituției Prefectului – județul Bihor se organizează de Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare în fiecare zi de joi,  în intervalul orar 09:00 – 12:00.

Activitatea de primire în audiență la Prefectul judeţului Bihor se face în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării.

Modelul Cererii de înscriere în audiență poate fi descărcat  în format editabil de aici, iar formularul PDF de aici.

Solicitarea primirii în audiență:
(1) Cererea de primire în audiență se formulează în scris și trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării.
(2) Cererea de primire în audiență la nivelul conducerii structurilor MAI (Instituția Prefectului) se prezintă persoanei căreia îi este adresată sau persoanei desemnată de acesta.
(3) Prin rezoluție scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate.
(4) Dacă obiectul cererii de primire în audiență are același conținut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă persoanei prevăzute la alin. (2) sau (3) ori se conexează și se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul de specialitate;
(5) Persoanele prevăzute la alin. (2) și (3) pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.
(6) Solicitantul este informat despre aprobarea solicitării de primire în audiență, telefonic sau în scris.

Primirea în audiență:

(1) Primirea în audiență are loc în spații adecvate acestui scop;
(2) La audiență participă personalul desemnat, precum și personal din cadrul compartimentului pentru relații cu publicul sau al structurii de secretariat, care consemnează aspectele sesizate și măsurile dispuse în cadrul activității. Dacă există materiale referitoare la aspectele pentru care se solicită audiența, acestea pot fi prezentate persoanei care acordă audiența sau valorificate în cadrul activității.
(3) Persoanele desemnate să participe la programul de audiențe sau consiliere vor fi încunoștiințate în de obiectul audienței sau consilierii cu cel puțin zi înainte de a avea loc audiența;
(4) Documentele depuse în cadrul audienței se atașează la cererea de primire în audiență.
(5) Rezultatele primirii în audiență se comunică solicitantului, fie verbal, în cadrul audienței, fie în scris, după efectuarea verificărilor dispuse.
(6) Măsurile dispuse cu ocazia audienței sunt comunicate compartimentelor de specialitate vizate, prin grija structurii de secretariat sau a compartimentului pentru relații cu publicul.
(7) Audiența încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.

Vă rugăm accesați pagina dorită (prefect/subprefect) pentru a lua la
cunoștință modificările.