Colegiul prefectural

ŞEDINŢA COLEGIULUI PREFECTURAL – Ordinea de zi – 26.03.2024

 

Ordinul Prefectului nr. 62/20.02.2023 privind actualizarea componenței nominale a Colegiului Prefectural Bihor

Ordinul Prefectului nr. 156/12 03 2021 privind modificarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural Bihor

Temeiul legal:

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și HG 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Principalele atributii :

Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale privind armonizarea serviciilor publice deconcentrate:

  • analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în județul respectiv şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
  • stabileşte domeniile şi acțiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienţă a unor activități desfășurate în comun;
  • stabileşte măsurile necesare implementării la nivel județean a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
  • Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect

 

ANEXA

REGULAMENTUL

de functionare al Colegiului Prefectural BIHOR

 

   ART. 1

         Colegiul prefectural functionează în temeiul   prevederilor art. 267 din OUG    nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

   ART. 2

   (1) Colegiul prefectural se întruneşte lunar şi ori de căte ori este necesar, la convocarea   prefectului.

   (2) În lipsa prefectului, şedintele colegiului prefectural sunt conduse de către subprefectul desemnat de prefect, prin ordin, să exercite în numele acestuia conducerea serviciilor publice deconcentrate.

   ART. 3

   (1) Colegiul prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezența majoritătii mernbrilor acestuia.

   (2) La şedintele colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezentă este considerată necesară, în funcție de tematica cuprinsă pe ordinea de zi.

   ART. 4

   (1) Convocarea membrilor colegiului prefectural, precum şi a invitatilor se realizează de către prefect, în scris, prin ordin, cu cel putin 5 zile înaintea desfăşurării şedintei,

   (2) Pentru situatiile în care prefectul consideră necesară întrunirea colegiului prefectural în şedinte care nu au fost programate, convocarea membrilor se face cu cel putin o zi înaintea desfăşurării şedintei.

   (3) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinta, ordinea de zi și lista participantilor.

   ART.  5

   (1) Pentru desfăşurarea şedintelor lunare ale colegiului prefectural, la începutul anului, prin hotărăre a colegiului prefectural, se adoptă tematica şi subiectele de pe ordinea de zi, stabilite cu consultarea membrilor.

   (2) În mod exceptional, la propunerea unor membrii ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor colegiului prefectural.

   ART. 6

   (1) Membrii colegiului prefectural sunt obligati să participe personal la şedinte, cu exceptia cazurilor temeinic motivate.

   (2) Membrul colegiului prefectural aflat în situatia prevăzută la alin. (1) trebuie să comunice numele înlocuitorului său de drept.

   (3) In cazul absentării repetate şi nemotivate a membrilor colegiului prefectural de la şedintele stabilite, prefectul poate sesiza conducerea ministerului de resort şi conducerea organului de specialitate al administratiei publice centrale, în vederea dispunerii măsurilor disciplinare corespunzătoare.

   ART.  7

   (1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de Serviciul Coordonare Institutională din cadrul Institutiei Prefectutui

   (2) Lucrările secretariatului sunt realizate sub coordonarea subprefectului desemnat de către prefect, prin ordin.

   (3) Secretariatul colegiului prefectural are ca atributii redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştintă a convocării şedintelor, primirea rapoartelor, a informațiilor, a sintezelor şi a celorlalte  materiale  necesare desfăşurării  şedintelor, solicitate  de la membrii colegiului prefectural, întocmirea proiectelor de hotărări de colegiu prefectural şi a sintezelor  şedintelor, arhivarea  şi  multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural.

       (4) Procesul-verbal de şedintă se semnează de către toti participantii şi cuprinde dezbaterile care au avut loc.

   ART. 8

       (1) In exercitarea atributiilor care îi revin, colegiul prefectural adoptă hotărâri.

       (2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis și cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

       (3) În caz de paritate votul prefectului este decisiv.

       (4) Hotărările colegiului prefectural se semnează de către presedinte şi sunt obligatorii.

   ART. 9

  • Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinta institutiilor interesate de către secretariatul colegiului prefectural.

       (2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştintă prin orice mijloace de publicitate.

 

PREFECT

DUMITRU ȚIPLEA