Colegiul prefectural

ŞEDINŢA COLEGIULUI PREFECTURAL – Ordinea de zi – 04.03.2020

 

Ordinul Prefectului nr. 155/12.03.2021 privind componența nominală a Colegiului Prefectural

Ordinul Prefectului nr. 156/12 03 2021 privind modificarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural Bihor

Temeiul legal:

 • LEGE Nr. 340 din 12 iulie 2004 *** Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului  si   HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 460 din  5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

 

Principalele atributii :

Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale:

 • analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 • stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 • stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
 • organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
 • analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
 • Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect

 

ANEXA

REGULAMENT

de funcţionare a Colegiului Prefectural al judeţului Bihor

 

Capitolul I: Dispoziţii generale

Art. 1. – Colegiul Prefectural al judeţului Bihor este organizat pe lângă Instituţia Prefectului şi funcţionează în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12, 13 şi 14 şi anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, precum şi în baza prezentului regulament de funcţionare.

Art. 2. – Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de coordonare a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Bihor.

Art. 3. – În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Colegiul Prefectural adoptă hotărâri.

 

CAPITOLUL II: Componenţa Colegiului Prefectural

Art. 4. – Colegiu Prefectural este compus din: Prefectul judeţului Bihor, în calitate de preşedinte al Colegiului, subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul Bihor.

 

CAPITOLUL III: Atribuţiile Colegiului Prefectural

Art. 5. – Atribuţiile Colegiului Prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor.

Art. 6. – În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului Prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor, nevoile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Art. 7. (1) Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale.

 1. a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 2. b)stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 3. c)stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
 4. d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
 5. e)analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.

(2) Colegiul Prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

CAPITOLUL IV: Desfăşurarea lucrărilor Colegiului Prefectural

Art. 8. – În afara membrilor de drept ai Colegiului Prefectural, la lucrări vor putea fi invitate orice alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.

Art. 9. – Persoanele care participă la lucrările Colegiului Prefectural în calitate de invitaţi, nu au drept de vot.

Art.10. – Lucrările Colegiului Prefectural sunt asigurate de Instituţia Prefectului.

 

SECŢIUNEA I : Pregătirea şi desfăşurarea  lucrărilor Colegiului Prefectural

Art.11. – (1) Colegiul Prefectural se întruneşte la sediul Instituţiei Prefectului  şi este prezidat de către prefect.

(2) În lipsa prefectului, şedinţele Colegiului Prefectural sunt prezidate de către subprefect.

Art.12. – Colegiul Prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

Art.13. (1) Ordinea de zi stabilită se aprobă prin ordin emis de către prefect şi se comunică membrilor Colegiului Prefectural şi, după caz, persoanelor invitate la şedinţă;

(2) Colegiul Prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar.

Art.14. – (1) Membrii Colegiului Prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect, individual şi în scris prin grija secretariatului colegiului.

(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.

(3) În mod excepţional, la propunerea unor membrii ai Colegiului Prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor Colegiului Prefectural.

Art.15. – (1) Membrii Colegiului Prefectural sunt obligaţi să participe personal la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate.

(2) Membrul Colegiului Prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. (1), trebuie să comunice numele înlocuitorului său de drept.

Art.16. – (1) Secretariatul Colegiului Prefectural este asigurat de Instituţia Prefectului, prin Serviciul Coordonare Instituțională.

(2)  Secretariatul Colegiului Prefectural are ca atribuţii: redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedinţelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii Colegiului Prefectural, întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii Colegiului Prefectural.

Art.17. -(1) Documentele ce fac obiectul ordinii de zi (referate, rapoarte, informări) se elaborează într-o manieră sintetică, astfel încât să reflecte informaţii concrete asupra problemelor care vor fi dezbătute.

(2) În procesul elaborării documentaţiilor respective, serviciile publice deconcentrate vor conlucra cu secretariatul Colegiului Prefectural.

(3) Lucrările elaborate şi propuse a fi luate în discuţie în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural se vor depune la secretariatul colegiului;

(4) Materialele vor fi însoţite de propuneri ce urmează a fi cuprinse în proiectul de hotărâre a Colegiului Prefectural, referitoare la domeniul analizat.

(5) Formularea de propuneri sau amendamente asupra materialelor elaborate şi difuzate se va face în scris şi depuse la secretariatul colegiului, cu cel puţin 2 zile înainte de data şedinţei.

(6) În timpul desfăşurării şedinţelor se pot formula propuneri, obiecţii sau amendamente ce pot fi adoptate sau respinse prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

(7) Înscrierile la cuvânt se pot face şi înainte de începerea dezbaterilor, din proprie iniţiativă sau ca urmare a solicitării preşedintelui colegiului, respectiv înlocuitorului acestuia.

Art.18. – Procesul – verbal de şedinţă se semnează de către prefect sau de către subprefect, care a condus şedinţa colegiului prefectural şi cuprinde dezbaterile care au avut loc.

 

SECŢIUNEA II : Adoptarea şi transmiterea hotărârilor

Art.19. – (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Colegiul Prefectural adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide.

Art.20. –  Hotărârile Colegiului Prefectural se semnează de către preşedinte şi sunt obligatorii.

Art.21. – (1) Hotărârile Colegiului Prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor interesate de către secretariatul Colegiului Prefectural.

(2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin oricare mijloace de publicitate.

Art.22. -(1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale cu reprezentare la nivelul judeţului, însărcinate cu executarea hotărârilor Colegiului Prefectural, vor informa periodic sau ori de câte ori vor fi solicitate în acest sens, secretariatul colegiului, asupra stadiului aplicării hotărârilor.

(2) Numerotarea, înregistrarea şi evidenţa hotărârilor Colegiului Prefectural va fi asigurată de către secretariatul acestuia.

(3) Procesul – verbal şi documentele care au fost dezbătute se depun într-un dosar special al şedinţei şi arhivat.

CAPITOLUL V  : Statutul membrilor Colegiului Prefectural

Art.23. – Calitatea de membru al Colegiului Prefectural se dobândeşte, respectiv încetează, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art.24. – Membrii Colegiului Prefectural au următoarele drepturi:

 1. a)   să participe la dezbateri precum şi la alte activităţi ale Colegiului;
 2. b)   să formuleze propuneri, întâmpinări, amendamente;
 3. c)    să participe la adoptarea hotărârilor;
 4. d)   să solicite consemnarea în procesul – verbal de şedinţă a punctului de vedere exprimat;
 5. e)   alte drepturi, conferite prin hotărâri ale colegiului.

Art.25. – Membrii Colegiului Prefectural au următoarele obligaţii:

 1. a)   să participe la şedinţele acestuia;
 2. b)   să delege altă persoană, în condiţiile stabilite de regulament, care să-l reprezinte la lucrările şedinţei, în caz de absenţă motivată;
 3. c)    să prezinte, în termenul stabilit de secretariatul colegiului, a materialele, documentaţiile şi rapoartele solicitate;
 4. d)   să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate;
 5. e)   să informeze periodic si ori de câte ori se solicită de către preşedintele Colegiului, cu privire la activităţile instituţiei pe care o conduce;
 6. f)      să respecte drepturile celorlalţi membri şi să asigure desfăşurarea normală a şedinţelor;
 7. g)   să respecte prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art.26. – În cazul absentării repetate şi nemotivate ale membrilor Colegiului Prefectural de la şedinţele stabilite, precum şi în cazul săvârşirii altor abateri, preşedintele poate sesiza conducerea ministerului de resort în vederea dispunerii măsurilor disciplinare corespunzătoare.