Listă Informații de interes public

Lista informaţiilor de interes public

În temeiul prevederilor art. 5 alin.1 lit. g din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, se încadrează în categoria informaţiilor de interes public următoarele:

1. Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia
2. Organigrama Instituţiei Prefectului
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare
4. Regulamentul de ordine interioară
5. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei şi a celor de compartimente (nume, prenume, funcţie)
6. Bugetul instituţiei
7. Bilanţul contabil
8. Programul de funcţionare
9. Programul de audienţe
10. Programul de relaţii cu publicul
11. Informaţii statistice semestriale privind petiţiile adresate prefecturii
12. Informaţii statistice anuale privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001
13. Lista serviciilor publice deconcentrate
14. Componenţa comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului
15. Rapoarte ale comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului
16. Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare
17. Rapoarte privind realizarea Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare
18. Raport anual privind starea economică şi socială a judeţului Bihor
19. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual pe linia de verificare a legalităţii actelor adoptate şi emise de către autorităţile administraţiei publice locale
20. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual privind stadiul de soluţionare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare în judecată, formulate de prefectul judeţului împotriva actelor administrative conform prevederilor Legii cadru a Prefectului.
21. Informaţii privind proiectele de hotărâri de guvern iniţiate de prefectură la solicitarea autorităţilor locale, instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu
22. Componenţa comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar
23. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul vehiculelor existente în judeţul Bihor
24. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul deţinătorilor de permis de conducere în judeţul Bihor
25. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor examinate în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Bihor
26. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “ADMIS” în urma examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Bihor
27. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “RESPINS” în urma examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Bihor
28. Date statistice privind numărul de cereri de eliberare a paşapoartelor şi numărul de paşapoarte emise
29. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010.