Lista acte

 • Constituţia României
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • HG NR. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi prevenirea corupţiei
 • H.G 1723/2004 privind Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, republicată
 • Ordonanta 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar – republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • HOTĂRÂRE Nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
 • LEGEA Nr. 10 din 8 februarie 2001***Republicată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
 • HOTĂRÂRE Nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină
 • Noul cod civil – Legea nr. 287/2009, republicată; Legea nr. 60/2012
 • Noul cod de procedură civilă – Legea nr.134/2010, republicată
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G 27/2002
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală
 • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 • O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • O.G nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor
 • Legea 571/2003 privind Codul fiscal
 • H.G 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
 • O.U.G 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale
 • LEGE Nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora
 • LEGE Nr. 9 din 8 ianuarie 1998 *** Republicată privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGEA Nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGEA Nr. 171 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGEA Nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perdioada regimului comunist