adm

Angajaţi

Berdie Emil Coordonator 0259-414.926
Compartiment Achizitii Publice si Resurse Umane
Fâșie Dorel referent administrator
Pașca Cornel șofer
Olari Csilla îngrijitoare

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Acest compartiment este departamentul de lucru al Instituţiei Pefectului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în aplicarea legilor şi celorlalte acte normative cu privire la problemele de buget şi contabilitate. Compartimentul se află în coordonarea managerului public.

A. Atribuţii privind activitatea financiar-contabilă

Persoanele care gestionează activitatea financiar-contabilă au următoarele atribuții:
1)  Angajează instituţia prin semnătură, alături de prefect/subprefect, în toate operaţiunile patrimoniale;
2) Verifică şi înregistrează documentele care conţin operaţiunile financiar-contabile, casa, banca, consumuri, deconturi, salarii, etc.;
3) Organizeaza contabilitatea cheltuielilor, pe baza bugetului aprobat si repartizat institutiei, pe capitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate si paragrafe bugetare, plata neta de casa si cheltuielile efective corelate cu obligatiile de plata pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, cheltuielile de capital;
4) organizeaza si conduc evidenta contabila a elementelor de activ si pasiv, a clientilor si furnizorilor, a altor creante si obligatii;
5)  Întocmesc necesarul de credite bugetare pentru capitolele personal, materiale, capital, transferuri;
6) Întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, trimestrial, pentru încadrarea plăților în prevederile bugetare;
7) Întocmesc şi transmit lunar execuţia bugetară la capitolele de cheltuieli 51.01. şi 61.50.;
8) Intocmesc statele de plată şi ordinele de plată aferente, pentru trezorerie și bănci comerciale;
9) Întocmesc situaţia recapitulativă privind plata salariilor;
10) Întocmesc bilantul contabil, anexele la bilanţ, raportul explicativ şi prezintă bilanţul contabil la trezorerie pentru verificare şi viză;
11) Întocmesc fila de CEC pentru ridicare numerar de la trezorerie;
12) Întocmesc cererea de deschidere de credite a finanţării pentru cheltuieli de capital către trezorerie;
13) Întocmesc balanţele de verificare lunare;
14) Completează şi răspund de datele înscrise în coloana 1 din formularul “Ordonanţare de plată”;
15) Completează înregistrarea bugetară din formularul “Angajament bugetar individual/global”;
16) Răspund de datele înscrise în coloanele 1, 2 si 3 din formularul “Propunere de angajare a unei cheltuieli”;
17) Întocmesc situaţia privind angajamentele bugetare şi legale;
18) Se preocupă de întocmirea de carduri de salar pentru personalul nou angajat;
19) Întocmesc diferite situaţii solicitate de M.A.I. şi sprijină persoana desemnată pentru întocmirea unor situaţii care necesită date din evidenţa contabilă;
20) Calculează drepturile pentru concedii medicale;
21) Studiază legislaţie din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică;
22) Înlocuiesc titularul postului de coordonator compartiment, la solicitarea şi nominalizarea acestuia, în situaţia suspendării raporturilor de serviciu sau la plecarea în concediul de odihnă a persoanei înlocuite;
23) Sprijină persoana desemnată la întocmirea proiectului de buget anual, anexe, note de fundamentare pe care le prezinta spre aprobare conducerii prefecturii si Ministerului Afacerilor Interne;
24) accesează informatii clasificate cuprinse în dispozitii/ordine MAI (telefonie, dotări, parc auto, imobil , salarii);
25)  decriptează radiograme, conform procedurii specifice;
26) întocmesc documente clasificate: state de plată, anexe la ordinele prefectului privind drepturi salariale, ordine privind norma de hrană, anexele 1,2 şi 3 privind executia cheltuielilor de personal, certificate de scoatere/alocare la drepturi
27) asigură îndeplinirea sarcinilor privind folosirea raţională a resurselor financiare şi materiale necesare şi alocate pentru buna funcţionare a instituţiei;
28) conduc evidenţa analitică şi sintetică a încasărilor şi plătilor, a salariilor, a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
29) efectuează plăţile privind drepturile băneşti ale personalului instituţiei prefectului şi asigură decontarea tuturor cheltuielilor legale;
30) întocmesc propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii şi alte mijloace fixe aflate în administrare, urmărind realizarea lucrărilor respective şi participarea la efectuarea receptiilor;
31) întocmesc lunar, trimestrial şi anual situaţiile statistice prevăzute de legislaţie, de ordonatorul principal de credite şi de superiorii ierarhici;
32)  Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
33) Asigură pe cât posibil refolosirea şi reciclarea materialelor şi eliminarea responsabilă şi în siguranţă a deşeurilor ce nu pot fi reciclate;
34) Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii;
35) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori comiterea de abateri se poate angaja răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz;
36) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele şi scopul postului.

B. Atribuţii privind activitatea de casierie

Casierul are următoarele atribuții:
1. Efectuează operaţiunile de plăţi numai după verificarea documentelor care stau la baza acestora.
2. Întocmeşte registrul de casă.
3. Colectează numerarul încasat la apostile şi înmatriculări şi îl depune la trezorerie.
4. Gestionează bunurile materiale : furnituri de birou, rechizite, materiale pentru întreţinere şi gospodăreşti, materiale pentru curăţenie.
5. Întocmeşte actul de recepţie a tuturor materialelor consumabile și bunurilor intrate în instituţie.
6. Întocmeşte ordinele de plată a facturilor după ce acestea au fost verificate şi au viză de control financiar preventiv.
7. Efectuează operaţiunile de intrare şi ieşire a materialelor consumabile din gestiune.
8. Răspunde de integritatea şi securitatea valorilor din casierie.
9. Participă la aprovizionarea şi recepţia bunurilor intrate în gestiunea sa.
10. Studiază legislaţia din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică.
11. asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei şi întocmeşte, potrivit legii, împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul cu termenele de păstrare a dosarelor cu documente;
12. Rezolvă îndatoririle de serviciu prin colaborare cu celelalte compartimente din instituţie, atunci când sunt necesare şi alte cunoştinţe de specialitate.
13. Înlocuieşte titularul postului de administrator (referent), în situaţia suspendării contractului de muncă sau la plecarea în concediul de odihnă a persoanei înlocuite, pe baza unui proces verbal de predare-primire a lucrărilor rămase nefinalizate din motive obiective, încheiat între cei doi titulari, când este cazul. De asemenea, la încetarea suspendării sau a concediului de odihnă, se va încheia un nou proces verbal.
14. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii.

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RESURSE UMANE

Acest compartiment este departamentul de lucru al Prefectului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în aplicarea legilor şi celorlalte acte normative cu privire la problemele de achiziții publice și resurse umane. Compartimentul se află în coordonarea managerului public.

A. Atribuții privind activitatea de achiziții publice

Responsabilul cu achizitiile publice are următoarele atribuții:
1) Organizează procedurile legale în vederea achiziţionării de produse şi servicii și realizează toate achizițiile publice pentru instituție, în baza documentelor justificative.
2) se ocupă de elaborarea planului anual de achiziţii publice şi de realizarea în condiţiile legii a acestuia;
3) coordonează efectuarea inventarierii periodice a gestiunilor materiale şi băneşti, luând măsuri pentru recuperarea eventualelor pagube (minusuri, plusuri de gestiune).
4) Ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar: intrări, ieşiri, stoc
5) Conduce contabilitatea de gestiune a instituției.
6) asigură evidența contractelor instituției și calculul recuperărilor în baza protocoalelor (Politia de frontieră, D.E.P. Bihor, A.E.P., Imprimeria Naţională, RAAPPS, DRPCIV Bucuresti etc.).
7) operează în programul FOREXEBUG al Ministerului de Finanțe, conform metodologiei (bugete, angajamente, recepții, note de corecții, ajustări);
8) Raportează – prin rețeaua Intranet a MAI- contractele de telefonie, facturile lunare telefonie, situația lunară carburanță, situație lunară facturi, situație lunară a soldurilor.
9) Întocmește documentele necesare pentru recuperarea sumelor aferente concediilor medicale de la CASS Bihor si ANAF.
10) Ţine evidenţa mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor: intrări, ieşiri, stoc.
11) Realizează procurarea de oferte pentru achiziţii şi prestaţii, în conformitate cu prevederile legale
12) Realizează selectări de oferte, conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor interne.
13) Vizează facturile cu “ Bun de plată”
14) Întocmeşte declaraţiile prevăzute de legislaţie la termenele indicate pentru diverse instituţii (D112, D205);
15) Efectuează demersuri pentru recuperarea cheltuielilor de utilităţi conform protocoalelor încheiate de instituţie
16) Elaboreaza programul anual de achizitii publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de compartimentele din cadrul Institutiei Prefectului, pe care il prezinta spre aprobare prefectului;
17) Completează registrul de achiziţii publice
18) Asigura, pe parcursul derularii intregului proces de achizitie publica, aplicarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de servicii: nediscriminarea operatorilor economici, garantarea tratamentului egal, recunoasterea reciproca, transparenta si integritatea procesului, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii
19) Asigura indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitatea achizitiilor publice ale instituției, atât la demararea procedurii, cât și ulteriror, la finalizarea acestora (SEAP, internet etc.)
20) Participa la primirea, examinarea, selectia si evaluarea ofertelor de achizitii publice, stabilirea ofertei castigatoare precum si la intocmirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice sau servicii;
21) Constituie si pastreaza dosarele de achizitie publica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
22) Asigura transparenta informatiilor in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice;
23) Ţine evidenţa încasărilor din vânzarea plăcuţelor cu numere de înmatriculare de la Serviciul Permise şi Înmatriculări şi din taxe consulare pentru apostilarea documentelor.
24) Întocmeşte referate, răspunsuri la adrese în tehnoredactare;
25) Elaborează caietul de sarcini sau a documentaţiei de atribuire , împreună cu grupul de lucru numit;
26) Întocmeşte diverse situaţii/rapoarte legate de sfera de competenţă, solicitate de MAI;
27) Înlocuieşte titularul postului de consilier cu probleme de resurse umane la plecarea în concediul de odihnă, concediu medical sau alte situaţii de indisponibilitate legală a persoanei înlocuite.
28) Respectă, în mod obligatoriu, documentaţia privind Sistemul de control intern managerial.
29) Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
30) Acţionează în mod responsabil faţă de mediu;
31) Asigură pe cât posibil refolosirea şi reciclarea materialelor şi eliminarea responsabilă şi în siguranţă a deşeurilor ce nu pot fi reciclate;
32) Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii.
33) întocmeşte documente clasificate, repartizate de prefect sau coordonator, din domeniul logistic (raportări telefonie, parc auto, clădire etc).
34) accesează documente clasificate (state salarii);
35) accesează informatii clasificate cuprinse în dispozitii MAI (telefonie, dotări);
36) decriptează radiograme, conform procedurii interne;

B. Atribuţii privind activitatea de resurse umane

Responsabilul cu resursele umane are următoarele atribuții:
a. Planifică, organizează şi propune spre avizare activităţile de resurse umane;
b. Organizează şi coordonează procesul de recrutare şi selecţie de personal;
c. Întocmeşte şi răspunde de monitorizarea cheltuielilor de personal, situaţie care se transmite ordonatorului principal de credite în fiecare lună, precum şi pe trimestre;
d. Asigură anunţarea la A.J.O.F.M. a locurilor vacante, precum şi în presă şi la avizierul din incinta instituţiei;
e. Asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei prin aplicarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor stabilit de legislaţia în vigoare;
f. Asigură interpretarea corectă şi aplicarea politicilor de personal din instituţie;
g. Întocmeşte statele de personal şi le prezintă spre aprobare conducerii instituţiei;
h. Aplică legislaţia privind drepturile salariale pentru întreg personalul din instituţie;
i. Completează aplicaţiile electronice specifice relaţiilor de muncă;
j. Înregistrează toate actele la contractele individuale de muncă, conduce evidenţa concediilor de odihnă şi medicale, verifică pontajele;
k. Întocmeşte şi răspunde de documentaţia necesară privind încadrarea, transferul, promovarea, încetarea raporturilor de serviciu / de muncă şi alte mişcări de personal;
l. Întocmeşte şi răspunde de dosarele profesionale pentru funcţionarii publici şi dosarele de personal ale
salariaţilor cu contract individual de muncă;
m. Comunică A.N.F.P., în termenul legal, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici,
n. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
o. Eliberează documente care să ateste activitatea desfăşurată de funcţionarii publici și personalul contractual, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică;
p. Comunică cu M.A.I. prin întocmirea de situaţii privind problemele de personal – stat de funcţii, tabelul de promovări în grad pt. funcţionarii publici, suplimentări sau transformări de posturi etc.;
q. Urmăreşte rezolvarea în termen a adreselor şi situaţiilor cerute de organele centrale şi locale, care îi sunt repartizate;
r. Sprijină, prin expertiză, elaborarea de către conducerea instituţiei, a proiectelor de Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi Regulamentului intern;
s. Verifică prezența la programul de lucru a angajaţilor conform Condicii de prezență, și -în caz de absență- sesizează seful ierarhic al persoanei respective;
t. Răspunde de elaborarea Planului anual de perfecţionare profesională, în baza propunerilor șefilor de structuri, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, a Planului de ocupare a funcțiilor publice, pe care le supune aprobării conducătorului instituţiei şi asigură transmiterea acestora către A.N.F.P. sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii;
u. Asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul instituţiei în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;
v. Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;
w. Întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice;
x. Este responsabil de implementarea prevederilor legale privind declaraţia de avere şi de interese în cadrul instituţiei;
y. Completează şi înregistrează adeverinţele pentru salariaţii din cadrul instituţiei, la solicitarea acestora;
z. Studiază întreaga legislaţie din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică;
aa. Rezolvă îndatoririle de serviciu prin colaborare cu celelalte compartimente din instituţie, atunci când sunt necesare şi alte cunoştinţe de specialitate;
bb. Înlocuieşte titularul postului de casier, în situaţia suspendării contractului de muncă sau la plecarea în concediul de odihnă sau concediu medical a persoanei înlocuite;
cc. întocmeşte, în condiţiile legii, organigrama pentru aparatul propriu al prefectului şi o supune aprobării;
dd. întocmeşte proiectul statului de funcţii şi a statelor de personal, pe baza organigramei şi a legislaţiei privind salarizarea diferitelor categorii de personal din cadrul instituţiei şi le supune spre aprobare celor în drept;
ee. întocmeşte şi actualizează, de câte ori este cazul, evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici, a funcţiilor pe contract de muncă şi a contractelor de muncă;
ff. întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele profesionale pentru salariaţii instituţiei;
gg. colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, întocmeşte şi supune aprobării celor în drept documentele privind avizarea, modificarea sau oricare alte situaţii care privesc funcţiile şi funcţionarii publici, în condiţiile legii;
hh. efectuează lucrările legate de angajarea, transferarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de de serviciu sau de muncă pentru personalul din aparatul propriu al prefectului;
ii. păstrează fişele posturilor prezente în statul de funcţii şi fişele de evaluare a activităţii individuale a salariaţilor instituţiei, întocmite de către conducătorii celorlalte compartimente funcţionale ale instituţiei;
jj. asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare privind salarizarea înalţilor funcţionari publici, a funcționarilor publici, a funcționarilor publici cu statut special şi a personalului contractual cu care instituţia are raporturi de muncă;
kk. întocmeşte documentaţiile pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din aparatul propriu, ca urmare a aplicării majorărilor de salarii, precum şi a oricăror altor modificări intervenite în legislaţie şi le supune aprobării conducerii instituţiei;
ll. întocmeşte documentaţia necesară şi proiectul ordinului prefectului de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante;
mm.asigură întocmirea, cu sprijinul celorlalte compartimente, a documentaţiei necesare organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare privind ocuparea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;
nn. asigură eliberarea legitimaţiilor tuturor salariaţilor;
oo. întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente, programarea anuală a concediilor de odihnă şi ţine evidenţa efectuării acestora;
pp. urmăreşte modul de derulare a programului de perfecţionare pentru aparatul de specialitate al prefectului;
qq. comunică persoanelor interesate ordinele cu caracter individual;
rr. asigură evidenţa rezerviştilor angajaţi în cadrul Instituţiei Prefectului aflaţi în evidenţa Centrului Militar, care pot fi mobilizati la locul de muncă;
ss. exercită atribuţii potrivit Legii nr. 161/2003 privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice;
tt. înregistrează şi păstrează declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici şi declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiei;
uu. răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care cad în competenţa responsabiluluicu resursele umane.
vv. Respectă documentaţia privind Sistemul de control intern managerial;
ww. Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
xx. întocmeşte documente clasificate, repartizate de prefect sau coordonator, din domeniul resurse umane.
yy. Asigură gestiunea legitimatiilor de serviciu.
zz. Decriptează radiograme, conform procedurii interne.
aaa.Acţionează în mod responsabil faţă de mediu;
bbb.Asigură pe cât posibil refolosirea şi reciclarea materialelor şi eliminarea responsabilă şi în siguranţă a deşeurilor ce nu pot fi reciclate;
ccc. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii. Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces, atât în interiorul cât şi în afara instituţiei, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu.
ddd.Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele şi scopul postului.
eee.Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori comiterea de abateri se poate angaja răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Acest compartiment este departamentul de lucru al Prefectului care asigură buna funcționare a parcului auto și a spațiilor de lucru. Cuprinde un post de referent-administrator, unul de șofer și unul de îngrijitor.
Compartimentul se află în coordonarea managerului public.

A. Atribuții privind activitatea de administrare a patrimoniului instituţiei

Ocupantul postului de referent – administrator are următoarele atribuţii principale:
a. Gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul instituţiei, verifică periodic inventarul bunurilor, urmărind modificările din subinventare, în calitate de gestionar;
b. Verifică şi eliberează foile de parcurs pentru şoferi, numai după restituirea celor vechi, completate şi semnate la zi;
c. Eliberează bonurile de carburanţil şoferilor/utilizatorilor autovehiculelor instituției, numai după ce aceştia justifică bonurile primite şi consumate şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum;
d. Întocmeşte lunar centralizarea consumului de combustibil;
e. Propune-la solicitarea şoferilor/utilizatorilor- şi urmăreşte intrarea în reparaţii a autoturismelor, efectuarea la timp a reviziilor şi inspecţiilor tehnice;
f. Verifică reparaţiile efectuate la maşinile din dotare şi ţine evidenţa acestora, urmărind predarea pieselor uzate;
g. răspunde de aprovizionarea materială pentru o buna funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei, în funcţie de solicitările acestora (referate);
h. organizează şi răspunde de asigurarea unui climat de muncă corespunzător în sediul prefecturii, din punct de vedere al conditiilor de lucru;
i. asigura aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în incinta Instituţiei Prefectului şi a spaţiilor adiacente, sub îndrumarea responsabilului P.S.I.;
j. răspunde de buna executare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de utilizarea raţională, de evidenţa imobilelor din patrimoniu, a instalaţiilor aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea şi/sau folosinţa prefecturii;
k. asigură respectarea actelor normative în vigoare privind normarea parcului auto;
l. urmăreşte buna funcţionare a autoturismelor aflate în dotarea instituţiei;
m. sesizează şeful ierarhic superior în legătură cu eventualele probleme ce apar în funcţionarea autoturismelor şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
n. urmăreşte împreună cu personalul din subordine, respectiv conducătorii auto, realizarea întreţinerilor periodice, reparaţiilor curente şi capitale ale autoturismelor din dotare;
o. participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare, declasarea şi clasarea lor;
p. asigură încheierea contractelor de energie electrică, apă, abonamente, telefon, alte prestări de servicii necesare bunei funcţionări a activităţii instituţiei;
q. Întocmeşte ori de câte ori este necesar situaţii de raportare solicitate de MAI, alte instituţii sau organizatii interesate în limitete competentei, privitoare la atributiile proprii.
r. Întocmeşte lunar situaţia orelor efectuate de către şoferi/utilizatori;
s. Controlează starea bunurilor din dotarea prefecturii şi, dacă este cazul, efectuează lucrări de întreţinere, în calitate de administrator al clădirii prefecturii;
t. Verifică activitatea îngrijitoarei privind atributiile acesteia;
u. Urmăreşte buna funcţionare a instalaţiilor de apă şi încălzire, urmărind consumurile de apă rece, apă caldă, energie electrică, energie termică şi face propuneri de eficientizare;
v. Înlocuieşte corpurile de iluminat, iar în cazul constatării unor defecţiuni la instalaţiile electrice, va întocmi referat pentru ca acestea să fie remediate de persoane autorizate;
w. Înlocuieste titularul postului de magazioner ori de câte ori se impune.
x. Întocmeşte actul de recepţie a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
y. Participă la recepţia bunurilor din gestiune;
z. Ţine evidenţa asigurărilor obligatorii auto, a celor CASCO şi a verificărilor tehnice periodice pentru autovehiculele instituţiei.
aa. Urmăreşte efectuarea asigurărilor auto obligatorii şi a celor facultative aprobate de prefect;
bb. Urmăreşte efectuarea plăţii taxei de drum sau comunicarea scutirii pentru autoturismele în funcţiune;
cc. Este responsabil la nivelul instituţiei cu privire la organizarea şi colectarea selectivă a deseurilor;
dd. Studiază întreaga legislaţie din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică.
ee. Rezolvă îndatoririle de serviciu prin colaborare cu celelalte compartimente din instituţie, atunci când sunt necesare şi alte cunoştinţe de specialitate.
ff. Respectă, în mod obligatoriu, documentaţia privind Sistemul de control intern managerial, de P.S.I. si de securitate în muncă.
gg. Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
hh. Realizează un consum redus şi previne risipa de resurse naturale şi de energie;
ii. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii.
jj. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori comiterea de abateri se poate angaja răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
kk. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele şi scopul postului.

B. Atribuții privind activitatea de conducere a autovehiculelor instituției

Șoferul are următoarele atribuții:
1. Asigură transportul prefectului în interesul serviciului, la solicitarea acestuia;
2. Asigură alte transporturi pentru instituţie, la solicitarea coordonatorului de compartiment, cu aprobarea Prefectului;
3. Răspunde de gestionarea şi întreţinerea autoturismului din dotare: verifică tehnic sumar autoturismul la fiecare plecare în cursă, verifică periodic valabilitatea poliţei RCA şi a talonului ITP, anunţând administratorul şi seful ierarhic expirarea acestora înainte cu min. 10 zile lucrătoare;
4. Răspunde de gestionarea şi utilizarea în condiţii legale a bonurilor valorice, care vor fi primite doar după justificarea consumului precedent prin foaia de parcurs, semnată şi completată la zi cu toate datele cerute de formular;
5. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în foile de parcurs şi predarea acestora la termen;
6. Parchează autoturismul la locul stabilit de conducerea instituţiei după revenirea din cursă;
7. Înscrie în condica de prezenţă numărul ordinului de deplasare, pentru deplasările efectuate în altă localitate;
8. Urmăreşte şi răspunde de încadrarea în consumurile normate de combustibil şi piese de schimb;
9. Răspunde de efectuarea controlului medical periodic;
10. Răspunde de nesesizarea expirărrii reviziilor, precum și neefectuarea în termen a reviziilor şi inspecţiilor tehnice ale autoturismului din dotare, atunci când a fost programat;
11. Înştiinţează imediat administratorul şi şeful ierarhic, pentru a se lua măsurile de remediere, în cazul constatării defecţiunilor la sistemul de direcţie, frânare sau semnalizare a autoturismului din gestiune;
12. Predă altei persoane cheile autoturismului din dotare numai în cazuri extreme, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi după anunţarea prealabilă a şefului direct;
13. Cheile şi documentele autoturismului se predau administratorului la plecarea în concediu sau în alte cazuri de indisponibilitate a soferului;
14. Cheile de rezervă ale autoturismelor din dotare se păstrează în casieria unității;
15. Efectuează orice cheltuială privind întreţinerea sau reparaţia autoturismului numai pe baza referatului de necesitate vizat CFP şi aprobat de conducerea instituţiei şi numai la societăţile cu care instituţia are încheiate contracte;
16. Predă administratorului parcului auto toate piesele de schimb înlocuite la reparaţii;
17. Răspunde de bunurile materiale aflate pe subinventar;
18. Studiază legislaţia din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică;
19. Rezolvă îndatoririle de serviciu prin colaborare cu celelalte compartimente din instituţie, atunci când sunt necesare şi alte cunoştinţe de specialitate;
20. Înlocuieşte titularul postui de administrator, în situaţia suspendării contractului de muncă sau la plecarea în concediul de odihnă a persoanei înlocuite;
21. Respectă, în mod obligatoriu, documentaţia privind Sistemul de control intern managerial, normele PSI, de securitate a muncii;
22. Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
23. Realizează un consum redus şi previne risipa de resurse naturale şi de energie;
Autovehiculele instituţiei pot fi conduse şi de alţi angajaţi ai instituţiei, nominalizați prin Ordin al Prefectului, după îndeplinirea conditiilor legale.

C. Atribuții privind activitatea de curățenie

Ocupantul postului de îngrijitor are următoarele atribuții:
1. Efectuează curăţenia în sectoarele repartizate astfel: spălarea geamurilor o dată pe trimestru, spălarea coridoarelor şi a holului de două ori pe săptămână (dacă se impune – mai des), aspirarea covoarelor şi mochetelor lunar, curățarea și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, realizarea curățeniei la Serviciul Pașapoarte-săptămânal;
2. Colectează selectiv şi depune în recipientele special destinate materialele refolosibile: hârtie, materiale plastice, sticlă etc.
3. Anunţă referentul-administrator înainte de umplerea recipientelor de colectare în vederea contactării firmei contractate de colectare a deșeurilor.
4. Efectuează curăţenie şi şterge praful, zilnic, pe mobilier, aparate telefonice, televizoare, birouri, scaune, oglinzi, etc;
5. Înlocuieşte materialele consumate de la grupurile sanitare: hârtie igienică şi săpun lichid de câte ori este nevoie;
6. Anunţă administratorul în cazul în care observă următoarele disfuncţionalităţi care trebuiesc remediate: clanţe şi/sau broaşte defecte, geamuri sparte, ferestre/uşi care nu se închid etanş, becuri/neoane arse, uscător de mâini defect, chiuvete înfundate, robinete defecte, vase de toaletă înfundate, garniturile uzate de la vasele de toaletă;
7. Răspunde de obiectele şi mijloacele fixe precum şi de materialele ce îi sunt puse la dispoziţie pentru efectuarea curăţeniei şi gospodărirea lor judiciasă şi economică;
8. Răspunde de utilizarea materialelor de curăţenie primite în mod eficient şi econom;
9. Respectă programul de muncă de 8 ore, cu un decalaj anterior de două ore.
10. Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;
11. Realizează un consum redus şi previne risipa de resurse naturale şi de energie;