auditintern

Angajaţi

Gabriela Demian Auditor 0259-414.926

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului – Judetul Bihor:

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

(1) Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, a managementului instituţiei, perfecţionand activităţile entităţii publice.
(2) Compartimentul audit public intern din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor este o structură în directa subordonare a prefectului, care exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile celorlalte compartimente.
(3) Prin atribuţiile sale, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr.18 /2015 punctul 3.3.2.1.1 compartimentul audit nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.
(4) Compartimentul audit public intern organizat la nivelul Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor asigură auditarea activităţilor desfăşurate din cadrul instituţiei.
(5) Compartimentul audit public intern ajută instituţia prefectului să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, prin evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
(6) Activitatea de audit intern se desfăşoară pe baza Normelor metodologice proprii emise de Ministerul
Afacerilor Interne, în directa coordonare a Direcţiei Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(7) Misiunile dispuse de D.A.P.I. se cuprind în planul anual de audit, se realizează în bune condiții și se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare și raportare, în cazul acestor misiuni, va respecta în totalitate procedura stabilită de D.A.P.I.;
(8) În conformitate cu art 21 alin 8 din Legea 672/2002 modificata și republicată formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit public intern, precum şi a conducerii entităţii publice.

Atribuţiile Compartimentului audit public intern, în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare și cu nomele metodologice din OMAI nr.18/2015, sunt:

a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, proiectul planului de audit public intern, pe care le inainteaza spre aprobare conducătorului entității;
b) elaborează și pune în aplicare Programul de asigurare și imbunătățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern;
c) efectuează activităţi de audit public intern planificate și/sau ad-hoc, pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
d) efectuează misiuni de audit public intern cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice , precum și la formarea și la admnistrarea patrimoniului public asupra tuturor activităților desfășurate în entitatea publică/structura auditată;
e) comunică la DAPI, cu aprobarea conducătorului entității publice,în maxim 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, siteze ale recomandărilor neînsușite de către conducătorii structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
f) raportează după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entității cât și la DAPI, la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;
h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat prefectului şi structurii de control intern abilitate;

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate din cadrul Instituţiei Prefectului, inclusiv asupra activităţii entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;
b) plătile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
e) constituirea veniturilor publice;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.