Comunicat de presă 03.06.2021- privind demersurile de îmbunătățire a actului administrativ la nivelul secretarilor generali din primării

Instituția Prefectului – Județul Bihor a elaborat un raport privind seria de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului, care s-a desfășurat în intervalul 20 aprilie – 11 mai. În peste 10 UAT-uri s-au constatat deficiențe care pot atrage sancțiuni disciplinare pentru secretarii generali.

Cele 8 ședințe de lucru s-au desfășurat conform unui grafic prestabilit, la sediul Instituției Prefectului, cu participarea Cancelariei prefectului și a subprefecților. Discuțiile au avut un caracter practic, aplicat, și au vizat atribuțiile secretarilor generali potrivit reglementărilor din Codul administrativ, cu accent pe principalele modificări legislative în domeniu, precum și analiza activității secretarilor în primele 3 luni din acest an.

Conform raportului, secretarii generali au avut o participare activă, în topul subiectelor de interes fiind impozitele și taxele locale, taxele speciale, aprobarea hotărârilor ce au ca obiect Planuri Urbanistice Zonale, bugetele locale și administrarea domeniului public și privat. Totodată, participanții au emis aprecieri pozitive cu privire la activitatea Instituției Prefectului, dintre care menționăm frecvența crescută a informărilor legislative, aducerea cu promptitudine la cunoștință a termenelor de aplicare a actelor normative, calitatea consultanței oferite și sprijinul de specialitate în spețe mai complexe. În mod deosebit au fost apreciate demersurile de digitalizare, respectiv procedura de transmitere online a hotărârilor/dispozițiilor supuse controlului de legalitate, precum și evidența computerizată a acestora.

Principalele deficiențe constatate în activitatea secretarilor generali, care au fost transmise acestora, vizează, în principal:

– persistența în comunicarea cu întârziere a actelor administrative prin email (exemple notabile fiind secretarii generali din Săcueni, Buntești, Șuncuiuș și Tileagd);

– întârzieri în actualizarea Regulamentelor proprii de organizare și funcționare a consiliului local, respectiv a Statutului UAT, ce conduc la aplicarea greșită sau incompletă a procedurilor legale;

– neactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat, în general o insuficientă documentare în privința gestionării patrimoniului UAT, aspect care creează cele mai importante probleme de nelegalitate a actelor administrative;

– neactualizarea site-urile unor primării, existând o lipsă majoră de preocupare și responsabilitate pentru gestionarea Monitorului Oficial Local, fapt care conduce la nerespectarea legislației ce reglementează aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ, a dispozițiilor de convocare a ședințelor și, în general, la sincope în informarea corectă și completă a cetățenilor;

– superficialitate în elaborarea actelor administrative (hotărâri ale consiliului local și dispoziții ale primarului), precum și a instrumentelor de prezentare și motivare (referate, rapoarte, avize), nerespectarea condițiilor de formă în elaborarea acestora (antet corespunzător, conținut incomplet);

– deficiențe de interpretare a legislației în domeniu, lacune în studierea practicii judecătorești (jurisprudență), cu consecințe în aplicarea corectă a legislației;

– lipsa de preocupare pentru transmiterea răspunsurilor la circulare și adrese în termenele solicitate,  aspect care îngreunează desfășurarea normală a activității instituției.

Cele mai flagrante situații, care au generat dificultăți în efectuarea verificării legalității actelor, s-au constatat în comunele Căbeşti, Lugaşu de Jos, Mădăras, Brusturi, Cetariu, Șinteu și Finiș.

Sincope în desfășurarea normală a activității s-au înregistrat în comunele în care posturile de secretari generali sunt vacante sau atribuțiile acestora sunt exercitate temporar de funcționari din aparatul de specialitate al primarului fără pregătire în domeniu, respectiv în Avram Iancu, Finiș, Lugașu de Jos, Sălacea, Cefa, Mădăras, Șinteu.

În vederea remedierii deficiențelor sesizate, au fost aplicate o serie de măsuri din care menționăm:

  1. inițierea unor întâlniri cu primarii localităților în care s-au identificat probleme, pentru a analiza motivele deficiențelor și a fi recomandate măsuri legale de soluționare;
  2. sesizarea comisiei de disciplină pentru oportunitatea aplicării de sancțiuni, ca urmare a întârzierilor repetate în comunicarea actelor administrative, a răspunsurilor la circulare și a altor deficiențe;
  3. solicitarea fermă către primarii UAT-urilor de a demara cu celeritate, atunci când e cazul, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de secretar general, astfel încât să se evite blocajele în activitatea proprie.

Prefectul Dumitru Țiplea a precizat că își dorește ca „aceste ședințe de lucru să aibă o frecvență trimestrială, pentru a îmbunătăți rapid calitatea actului administrativ. În paralel cu aceste întâlniri, care au rolul de a ghida și informa, vom lua și măsuri disciplinare în cazul celor care nu susțin reforma administrației locale în folosul cetățenilor. Ne dorim ca acest efort reformator să funcționeze în baza unui parteneriat între primar și consiliu local, secretari generali și Instituția Prefectului.”

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                              Oradea, 03.06.2021

Județul Bihor