Comunicat de presă 23.08.2023 – privind propuneri de modificări legislative pentru îmbunătățirea calității serviciilor din centrele rezidențiale care oferă servicii sociale

  Instituția Prefectului – Județul Bihor a înaintat către ministerele de resort un pachet cu propuneri de modificări legislative privind îmbunătățirea calității serviciilor din centrele rezidențiale pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități.

Propunerile au fost formulate în urma controalelor efectuate la centrele din județul Bihor în perioada 10-15 iulie a.c. de către comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului. Documentul totalizează 22 de propuneri, pe care instituțiile angrenate în campania de control le-a elaborat în coordonare cu Instituția Prefectului.

Cel mai mare număr de propuneri au fost efectuate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, după cum urmează:

 1. La solicitarea furnizorului de servicii sociale de a crește capacitatea serviciului social, să fie anexate și documente care atestă avizele instituțiilor competente (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică), pentru evitarea neconcordanțelor între declarațiile furnizorului transmise la ministere și instituțiile competente;
 2. Sancționarea contravențională a nerespectării capacității stabilite, pentru evitarea încălcării în mod frecvent a prevederilor privind respectarea celor 6 mp/beneficiar, respectiv 8mp/beneficiar utilizator de fotoliu rulant;
 3. În cadrul standardelor de calitate specifice pentru fiecare tip de serviciu social să se definească explicit categoria de beneficiari conform prevederilor Legii nr.292/ 2011 a asistenței sociale, pentru evitarea unor interpretări a prevederilor legii la definirea persoanei vârstnice beneficiare a acestor servicii – beneficiarii sunt persoane care au împlinit vârsta de 65 ani;
 4. În cadrul standardelor de calitate specifice pentru fiecare tip de serviciu social să se stabilească explicit categoria de personal destinată pentru realizarea fiecărei activități specifice – raport angajat/beneficiar și sancționarea contravențională a lipsei acestuia, pentru ca lipsa personalului să nu afecteze calitatea serviciilor sociale;
 5. Definirea clară a serviciilor sociale, astfel încât oricărei activități destinate unor persoane/comunități vulnerabile să se i se aplice legislația în domeniu; eventual sancționarea contravențională a persoanelor fizice care refuză orice formă de organizare și realizează activități care se încadrează în categoria serviciilor sociale, pentru a descuraja dezvoltarea de servicii sociale sub forma unor servicii de găzduire de tip hotelier/pensiuni turistice sau sub forma gazduirii la persoane fizice (cu sau fără încheierea unor contracte civile);
 6. Preluarea în sistemul de sănătate publică a centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală (cod 8710-CRMS-I și 8710-CRMS-II) și a centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi (cod 8790 CR-D-I), pentru acordarea unor servicii de asistență și îngrijire medicală specializată, conform nevoilor acestor beneficiari;
 7. Desfășurarea acreditării serviciilor sociale într-o singură etapă, în care furnizorul să devină simultan acreditat și licențiat în dezvoltarea serviciilor sociale, pentru a nu opera servicii sociale nelicențiate;
 8. În cazul operatorilor cu scop lucrativ, includerea furnizării serviciilor sociale ca activități pentru care legea reglementează condiţii speciale de autorizare/notificare a funcţionării, prealabil desfăşurării activităţilor economice pentru care este necesară autorizaţie, pentru eliminarea situațiilor în care societăți comerciale (SRL-uri) furnizează servicii sociale fără acreditare;
 9. Stabilirea unor cerințe clare de acreditare, respectiv existența tuturor avizelor legale necesare la momentul obținerii acreditării (de ex. autorizare ISU), pentru a nu expune la riscuri beneficiarii, precum și clarificarea capacității manageriale pentru înfiinţarea şi furnizarea de servicii sociale (pregătire profesională, experiență în domeniul asistenței sociale, verificarea certificatului de integritate comportamentală prevăzut de lege);
 10. Obținerea acreditării inițiale pe baza unei evaluări făcută pe teren de personal de specialitate cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale și de inspectori sociali;
 11. Reducerea valabilității licenței provizorii la 6 luni sau eliminarea licenței provizorii, pentru a permite furnizorilor să-și adapteze activitatea și/sau să-și finalizeze documente, proceduri la cerințele complete ale standardelor, dar nu mai mult de 6 luni;
 12. Interzicerea situațiilor în care se solicită succesiv licențe provizorii pentru același serviciu social și/sau pentru aceeași acționari/asociați, membri fondatori;
 13. Eliminarea din textul legii a obligativității anunțării misiunilor de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale și precizarea că nu se anunță controalele, pentru asigurarea transparenței acestora;
 14. Reevaluarea sancțiunilor contravenționale atât în ceea ce privește faptele ce constituie contravenții cât și în ceea ce privește cuantumul, pentru concordanța cu pericolul social al faptei – aplicarea unor sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea standardelor minime de calitate;
 15. Modificarea Legii nr. 197/2012 prin preluarea din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale a sancțiunilor contravenționale cu privire la structura de personal, planul de intervenţie și contractul de furnizare servicii;
 16. Elaborarea unor acte normative care să simplifice procedura de acreditare a asociațiilor și fundațiilor, ONG-uri care asigură sprijin persoanelor aflate fără sursă de venit, familii, care au ca sursă de finanțare doar donații și sponsorizări din alte surse decât cele publice;
 17. Dimesionarea structurii de personal în cadrul inspecției sociale, astfel încât să se țină cont de numărul UAT-urilor din județ, precum și de numărul de servicii sociale existente pe raza județului;
 18. Înființarea obligatorie de servicii sociale de către UAT-uri, conform nevoilor identificate.

 

Direcția de Sănătate Publică Bihor a formulat următoarele propuneri:

 

 1. Emiterea unui act legislativ de reglementare a condițiilor igienico-sanitare necesare autorizării sanitare, cu norme de aplicare;
 2. Legislația nouă poate avea ca punct de pornire Ghidul elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică – Norme de igienă pentru centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, cu extinderea acestuia și la centrele pentru persoane cu dizabilități și centrele destinate copiilor;
 3. Corelarea HG nr.857/2011 privind constatarea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății cu prevederile noului act legislativ;
 4. Actualizarea Protocolului Ministerului Sănătății nr. RL 3398/2012 existent pe domeniul alimentar pentru DSP-uri și DSVSA-uri, precum și extinderea acestuia pe domeniul de mai sus, cu includerea tuturor autorităților și delimitarea competențelor de control.

Precizăm că la nivelul județului Bihor au fost verificate în total 106 centre rezidențiale în care se află în îngrijire 1.870 de persoane rezidente, fiind incluse de asemenea 11 centre de zi și 3 azile de noapte. În urma verificărilor în teren au fost dispuse un total de 726 de măsuri, dintre care 230 de măsuri de către ITM, 291 de măsuri de către ISU și 122 de măsuri de către OPC.

Cancelaria Prefectului                                                                                         Oradea, 23.08.2023

Județul Bihor