Comunicat de presă 29.03.2021- privind urgentarea măsuratorilor cadastrale în județul Bihor

Conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, Instituția Prefectului Județul Bihor, în coordonare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor (OCPI), a emis o circulară privind lucrările cadastrale pe care le desfășoară în acest moment 32 de primării de la nivelul județului Bihor.

În cadrul informării, prefectul solicită primarilor să urgenteze finalizarea lucrările de cadastrare, oferind firmelor care le realizează toate datele și informațiile necesare, precum și să verifice graficul de realizare a activităților, astfel încât să se asigure că firmele prestatoare se încadrează în termen.

Informarea precizează că, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, primarul este responsabil de realizarea mai multor etape și operațiuni în cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sector cadastral, printre care enumerăm:

– Primarul are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv: de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile; de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate; de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

– Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale; primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, ofiţerul de stare civilă delegat şi va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare.

– Primarul, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători ai imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru.

– Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători, revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate şi primarului, în calitate de preşedinte al comisiei locale de restituire a proprietăţilor funciare.

Din experiența avută de către OCPI Bihor, diferența dintre UAT-urile în care s-a reușit finalizarea lucrărilor și UAT-urile unde încă nici nu s-au semnat contracte de finanțare sau nu s-au finalizat lucrările nici măcar pentru un sector cadastral, constă în gradul de implicare al primarilor, prin compartimentele de resort. Este imperios necesar ca, pentru închiderea situațiilor cadastrale la nivelul întregului județ, aleșii locali să se implice cu responsabilitate în acest proces.” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Menționăm că lucrările de înregistrare sistematică a clădirilor și terenurilor la nivel de sector cadastral sunt finanțate sau cofinanțate de către ANCPI (Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) sau din sursele proprii ale unității administrativ-teritoriale.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                                       Oradea, 29.03.2021

Județul Bihor