COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                    

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Prefectul Dumitru Țiplea solicită primarilor și instituțiilor publice din Bihor soluționarea petițiilor în condițiile și termenul prevăzut de lege.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția instituțiilor și autorităților publice locale în care solicită acestora să respecte normele legale privind modul de soluționare a petițiilor și cererilor adresate de către persoanele fizice și juridice de la nivelul județului.

În document sunt amintite prevederile legale imperative privind termenele pentru răspuns, care se aplică astfel:

–  în termen de cel mult 30 de zile sau, dacă a fost prelungit potrivit legii, de cel mult 45 de zile de la data înregistrării petiției în registrul de evidență – în cazul unor petiții consecutive, termenul curge de la data înregistrării primei petiții;

– termenul de răspuns poate fi prelungit cu cel mult 15 zile și doar în baza unui referat, iar petentul trebuie notificat cu privire la prelungire în termen de 30 de zile;

– răspunsul către petent se transmite compartimentului pentru relații cu publicul cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de împlinirea termenului de răspuns;

– autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării;

– în cazul autorităților și instituțiilor publice, dacă durata necesară pentru identificarea informației publice solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt, în termen de 10 zile;

– refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică de către autoritățile și instituțiile publice în termen de 5 zile de la primirea petițiilor;

– petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează conform legii;

– solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.

Totodată, în informare se atrage atenția că respectarea formulei de adresare, respectarea termenului de răspuns și, în special, motivarea temeinică a soluțiilor comunicate solicitanților sunt condiții esențiale ce stau la baza unei comunicări corecte și transparente cu cetățenii care apelează la sprijinul și îndrumarea instituțiilor și autorităților publice.

Funcționarul desemnat să întocmească răspunsul pentru o petiție sau o solicitare trebuie să se documenteze și să studieze legislația incidentă. Răspunsurile transmise petenților trebuie să fie clar fundamentate și lămuritoare, indiferent dacă sunt favorabile sau nefavorabile. Prima noastră îndatorire este să ajutăm cetățenii.” a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 05.08.2021

Județul Bihor