COMUNICAT DE PRESĂ – Instituția Prefectului – Județul Bihor a finalizat seria de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Județul Bihor a finalizat seria de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor. 

 

Ședințele s-au desfășurat conform unui grafic prestabilit, în intervalul 07-21 martie, cu participarea reprezentanților conducerii Instituției Prefectului – Județul Bihor, a șefului Serviciului Juridic, Avizare și Contencios Administrativ precum și a consilierilor juridici ai Prefecturii.

În cadrul întâlnirilor au fost analizate principalele probleme care au creat dificultăți secretarilor în relația cu Instituția Prefectului în anul 2022, au fost prezentate modificările legislative de dată recentă și au fost efectuate propuneri de îmbunătățire a calității actului administrativ.

Temele abordate au fost complexe, necesitând și abordări practice, cu studii de caz și exemple concrete:

– funcționarea consiliului local și gestionarea procedurilor de către secretarul general;

– respectarea normelor legislative în redactarea proiectelor de hotărâri, rapoartelor de specialitate și referatelor de aprobare;

– aplicarea procedurilor care vizează transparența decizională, aducerea la cunoștință publică și punerea în executare a deciziilor administrative;

– tipurile de ședințe și publicitatea acestora, cu exemple de hotărâri cu privire la care s-au constatat deficiențe;

– funcționarea site-urilor primăriilor, postarea informațiilor obligatorii conform legii în monitorul oficial local;

– domeniul public al unității administrativ-teritoriale, întocmirea inventarului bunurilor, elaborarea hotărârilor de consiliu local având ca obiect trecerea din domeniul public în domeniul privat;

– legea consorțiilor administrative – prezentare și implementare;

– aspecte teoretice și practice privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local;

– aspecte privind incompatibilități și conflicte de interese ale aleșilor locali;

– legile fondului funciar – sarcini ale secretarului general, analizarea stadiului punerii în aplicare a legilor fondului funciar și prezentarea tematicii de control pentru anul 2023;

– problematica așezărilor informale;

– concluzii ale controalelor tematice desfășurate în anul 2022, inclusiv registrul agricol și arhivă.

 

Principalele probleme sesizate în analiza activității secretarilor sunt:

– o insuficientă pregătire privind funcționarea în condiții de legalitate a consiliilor locale, modul de desfășurare a ședințelor de consiliu local, întocmirea rapoartelor și referatelor pentru a fi concludente și argumentate;

– un insuficient grad de respectare a normelor de tehnică legislativă în elaborarea actului administrativ;

– o insuficientă preocupare pentru transmiterea ședințelor de consiliu local online (47 din 101 uat-uri nu transmit ședințele), cu mențiunea că au fost inițiate demersurile necesare transmiterii acestora de către o parte din primăriile vizate, în urma solicitărilor insistente ale Prefecturii;

–  o insuficientă preocupare pentru întocmirea rapoartelor anuale, obligatoriu de a fi prezentate cetățenilor, de către o parte din consilierii locali și primari.

 

Întrucât majoritatea secretarilor generali au apreciat utile ședințele de lucru, se va propune un calendar cu o mai mare frecvență a întâlnirilor și în cadrul discuțiilor se va insista pe responsabilizarea reprezentanților administrației locale. Precizăm că la nivelul județului Bihor un număr de 15 uat-uri nu au secretar general titular.

 

Suntem conștienți că există carențe în administrațiile locale și lucrăm pe două fronturi: cel de îndrumare pentru a acoperi bagajul de cunoștințe administrative, dar și cel de verificare – în mandatul meu de prefect am măsurat progresul și îmbunătățirea performanțelor, cu accent pe zonele critice, cum ar fi transparența decizională și fondul funciar,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 06.04.2023

Județul Bihor