juridic

Angajaţi

Alice Carmen Lupeş Şef serviciu Tel: 0259-434.746
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ, Proces Electoral si Relatia cu Autoritatile Locale

 

Adriana Dragomir Consilier juridic 0259-434.746
Iancau Elena Monica Consilier juridic 0259-434.746
Luminita Laza Consilier juridic 0259-434.746
Irina Blaga Consilier juridic 0259-434.746
Teodor Mara Consilier juridic 0259-434.746
Viorica Tataru Consilier juridic 0259-434.746
Alice Borbely Consilier 0259-434.746
 

Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu

 

Veronica Chereleu Consilier juridic 0259-434.746
Lucian Blaga Consilier juridic 0259-434.746
Laura Sime Consilier 0259-434.746
 

Compartimentul Informare, Relatii Publice, Secretariat si Aplicarea Apostilei

 

Valentina Costa Consilier 0259-411.811
Olimpia Popa Inspector 0259-411.811
Alexandra Hus Consilier 0259-434.746
Papagiannis Alexandros Consilier 0259-434.746

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului – Judetul Bihor:

 

SERVICIUL JURIDIC, AVIZARE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Serviciul realizează o parte din activităţile care investesc Instituţia Prefectului cu obligaţia de a asigura aplicarea și respectarea legii în activitatea consiliilor locale din judeţul Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor, precum şi a primarilor şi a preşedintelui Consiliului Judeţean.

1. Compartimentul Controlul legalităţii actelor, contencios administrative, proces electoral şi relaţia cu autorităţile locale

Atribuţii cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ:
a) ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
b) examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
c) verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
d) propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
e) întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată şi căile de atac, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
f) ţine evidenţa actelor administrative asupra cărora a fost exercitat controlul de legalitate, acestea fiind îndosariate în dosare separate pe unităţi administrativ – teritoriale şi autorităţi administrative existente;
g) înscrie în registre speciale de evidenţă actele administrative primite, asupra cărora a fost exercitat controlul de legalitate;
h) păstrează actele administrative primite şi verificate şi le pune la dispoziţia personalului care efectuează lucrări de arhivare;
i) primeşte hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele soluţionate de instanţa de contencios administrativ, le analizează şi formulează căile de atac prevăzute de lege, pentru cele considerate netemeinice şi nelegale;
j) ţine evidenţa citaţiilor primite de la instanţele de contencios administrativ, pe termene de judecată;
k) la solicitarea Secretarului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului Ministru, după caz, asigură reprezentarea Guvernului sau a Primului Ministru în faţa instanţelor judecătoreşti;
l) elaborează proiectul ordinului Prefectului privind stabilirea numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale şi întocmeşte graficul de convocare a Consiliilor locale şi a consilierilor judeţului în şedinte de constituire;
m) participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;
n) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
o) conlucrează cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor şi autorităţilor locale din judetul Bihor, în vederea elaborarii proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local;
p) organizează acţiuni de cunoaştere şi de interpretare a legii;
q) acordă îndrumarea necesară autorităţilor locale în elaborarea actelor administrative şi ducerea la îndeplinire a acestora;
r) participă la iniţierea, elaborarea şi avizarea proiectelor de ordine ale Prefectului şi a celorlalte acte normative emise de Instituţia Prefectului;
s) avizează proiectele de contracte la care instituţia este parte şi participă la stabilirea răspunderii materiale sau disciplinare a angajaţilor;
t) analizează evoluţia cazurilor în justiţie în care Comisia Judeţeană este parte şi face propuneri asupra măsurilor ce trebuie luate;
u) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele administrative verificate;
v) avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;
w) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
x) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen, a mandatului preşedintelui consiliului judeţean;
y) efectuează în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile intreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ – teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
z) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
aa) ţine evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în legătură cu aplicarea Legilor fondului funciar, pe instanţe de judecată şi obiect, participă la şedintele de judecată, formulează întâmpinări, răspunde la adresele instanţelor respective şi formulează căile de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate a fi pronunţate nelegal şi netemeinic.

 

2. Compartimentul Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu

Atribuţii cu privire la aplicarea unor acte normative, a celor cu caracter reparatoriu:
a) întocmeşte şi avizează ordinele prefectului, emise în baza propunerilor de la primării, privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991;
b) ţine evidenţa dosarelor depuse pentru obţinerea despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ia măsurile necesare pentru eventualele completări solicitate de Comisia centrală şi asigură secretariatul Comisie judeţene;
c) ţine evidenţa dosarelor depuse pentru obţinerea despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, procedează la completarea acestora în conformitate cu normele metodologice în curs de elaborare şi a altor acte normative ce vor fi emise in legătura cu aceasta şi asigură secretariatul Comisie judeţene;
d) centralizează datele privind stadiul de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi le transmite lunar Autorităţii Naţionale pentru restituirea Proprietăţii;
e) întocmeşte şi avizează ordinul prefectului în vederea acordării despăgubirilor băneşti persoanelor îndreptăţite, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război;
f) efectuează controale tematice privind aplicarea Legii nr. 10 /2001, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în situaţia în care se impun, potrivit dispoziţiilor legale în domeniu;
g) verifica dosare întocmite in baza Legii 10/2001 si intocmeste referate cuprinzând viza de legalitate cu privire la acestea;
h) reprezintă prefectul în cauzele ce se afla pe rolul instanţelor judecătoreşti ce au ca obiect aplicarea Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998;
i) execută şi alte sarcini stabilite de prefect în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţilor ce i-au fost conferite prin lege.
j) întocmeşte şi transmite Ministerului Afacerilor Interne şi A.N.R.P situaţiile solicitate privind stadiul aplicării Legilor fondului funciar, precum şi propunerile de măsuri sancţionatorii pentru preşedinţii Comisiilor locale care împiedică nejustificat sau tergiversează punerea în aplicare a legii;
k) întocmeşte şi transmite organelor centrale informaţiile solicitate în legătură cu aplicarea Legilor fondului funciar;
l) urmăreşte, împreună cu reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, realizarea în teritoriu a sarcinilor privind aplicarea Legilor fondului funciar;
m) pregateste lucrarile sedintelor Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
n) efectuează convocarea membrilor comisiei judeţene în şedinţă;
o) participă la lucrările comisiei judeţene şi întocmeşte procesul – verbal de şedinţă;
p) îndrumă şi verifică activităţile comisiilor locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar şi propune comisiei judeţene
sau preşedintelui acesteia măsurile necesare remedierii activităţii sau propuneri pentru sancţionare, acolo unde e cazul;
q) verifică legalitatea propunerilor prezentate de comisiile locale în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi întocmeşte referatele cu propuneri pentru comisia judeţeană;
r) întocmeşte proiectele de ordin ale prefectului şi hotărârile comisiei judeţene privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu prevederile Legilor fondului funciar şi le transmite comisiilor locale;
s) examinează contestaţiile şi memoriile adresate de către cetăţeni prefectului sau comisiei judeţene şi propune soluţii pentru rezolvarea situaţiilor reieşite din acestea;
t) urmăreşte ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de comisia judeţeană privind aplicarea Legilor fondului funciar;
u) examinează şi transmite cetăţenilor răspunsuri la petiţiile pe care aceştia le-au adresat instituţiei prefectului sau altor instituţii ale statului;
v) întocmeşte situaţiile solicitate de către conducerea instituţiei privind aplicarea Legilor fondului funciar;
w) ţine evidenţa litigiilor funciare aflate pe rolul instanţelor de judecată şi transmite actele solicitate;
x) transmite comisiilor locale şi instituţiilor interesate hotărârile comisiei judeţene şi ordinele emise de Prefect în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea comunicării acestora cu persoanele interesate;
y) studiază legislaţia în vigoare privind legile fondului funciar şi face propuneri de îmbunătăţire, atunci când I se solicită;
z) organizează instruirea comisiilor comunale şi orăşeneşti cu privire la aplicarea legilor fondului funciar;
aa) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile locale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
bb) ţine evidenţa constestaţiilor formulate împotriva membrilor stabiliţi de comisia locală;
cc) verifică documentaţia depusă pentru susţinerea contestaţiilor şi face propunerile corespunzătoare comisiei judeţene;
dd) primeşte şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza administrativ – teritorială a mai multor localităţi din judeţ.

3. Compartimentul Informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei

Principalele atribuţii ale acestui compartiment sunt următoarele:
a) asigură relaţii de colaborare cu serviciile şi compartimentele din cadrul Instituţiei Prefectului;
b) identifică, colectează şi procesează informaţiile de interes public;
c) pregăteşte informaţia în vederea stocării în baza de date;
d) transmite şi receptionează mesajele;
e) asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor personale;
f) exercită atribuţiile în domeniul relaţiilor publice potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
g) asigură consultarea şi accesul la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu sau la cerere potrivit legii;
h) ţine evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public adresate Instituţiei Prefectului;
i) asigură primirea, înregistrarea şi ţine evidenţa corespondenţei generale şi a petiţiilor adresate prefectului;
j) asigură comunicarea către petent a răspunsului în termenul legal, îngrijindu-se şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
k) asigură îndreptarea petiţiilor greşit înregistrate către autorităţile sau instituţiile publice în a căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţii;
l) realizează şi urmăreşte circulaţia documentelor între Instituţia Prefectului şi celelalte organe ale administraţiei de stat, societăţi comerciale şi alte instituţii, precum şi între compartimentele de lucru din cadrul Instituţiei Prefectului;
m) asigură evidenţa computerizată a petiţiilor;
n) organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi subprefecţi;
o) participă la desfăşurarea audienţelor;
p) realizează lunar sinteza memoriilor, petiţiilor şi scrisorilor înregistrate în instituţiei şi urmăreşte soluţionarea,
redactarea şi comunicarea în termen a răspunsului la petiţii;
q) consiliază cetăţenii care se adresează Instituţiei Prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
r) executarea lucrărilor de sortare, înregistrare, distribuire şi expediere a răspunsurilor;
s) oferă informaţii cetăţenilor, altor instituţii şi răspunde în măsura posibilităţilor şi în conformitate cu prevederile legale, cererilor de date şi informaţii venite din partea acestora;
t) organizează, întreţine şi dezvoltă infrastructura şi programele informatice şi de intranet, cu sprijinul specialiştilor contractaţi de instituţie;
u) se asigură de securitatea bazelor de date şi a echipamentelor informatice, cu sprijinul specialiştilor din cadrul sau contractaţi de instituţie;
v) execută şi alte sarcini stabilite de prefect în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege.
w) verifică documentaţia şi aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
x) întocmeşte semestrial, anual şi ori de câte ori este solicitată, o situaţie privind aplicarea apostilei de către Subprefectul judeţului Bihor.
y) răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa ştampilelor, sigiliilor etc. din cadrul instituţiei.