sci

Angajaţi

Iosif Venig Împuternicit Şef serviciu Tel: 0259-418.028
 

Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Ordine Publică şi Situaţii de Urgenţă

 

Floare Mihaiu Consilier 0259-418.028
 

Compartimentul Strategii, Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice

 

Gheorghe  Moldovan Consilier 0259-418.028
Anca Laslo Consilier 0259-418.028
Mihai Mărcuş Expert minorităţi 0259-418.028
Petru Eleneş Consilier 0259-418.028
 

Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

Daniela Călinescu Consilier afaceri europene 0259-418.028
Mircea Moldovan Consilier afaceri europene 0259-418.028
 

Compartimentul Informatică

 

Eugen Antal Consilier 0259-418.028

 

Atribuţii din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor:

SERVICIUL COORDONARE INSTITUŢIONALĂ

Compartimentul servicii publice deconcentrate, ordine publică şi situaţii de urgenţă

Compartimentul servicii publice deconcentrate, ordine publică şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activităţile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
c) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
d) conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
e) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor sau comitetelor constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
f) conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a unor proiecte de acte normative;
g) întocmește documentația necesară emiterii ordinelor prefectului pentru urmatoarele comisii:
– Comisiile de evaluare a sumelor pentru pierderea suferită de proprietari prin tăiere, ucidere sau afectarea în alt fel a animalelor ce urmează a se sacrifica ca urmare a acţiunii de lichidare a focarelor de boală din judeţul Bihor; Centrul Local de Combatere a Bolilor la Animale pe teritoriul judeţului Bihor;
– Comisiile municipal, orăşeneşti şi comunale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea de perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin împădurire.
h) participă la activităţile desfăşurate de următoarele comisii constituite prin Ordinul Prefectului:
– Comisiile de evaluare a sumelor pentru pierderea suferită de proprietari prin tăiere, ucidere sau afectarea în alt fel a animalelor ce urmează a se sacrifica ca urmare a acţiunii de lichidare a focarelor de boală din judeţul Bihor;
– Centrul Local de Combatere a Bolilor la Animale pe teritoriul judeţului Bihor.
i) elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
j) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;
k) asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
l) asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
m) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
n) întocmește proiectul regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
o) realizează măsurile în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului;
p) întocmește documentația necesară emiterii ordinelor prefectului pentru urmatoarele comisii:
– Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
– Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Evacuării în Situaţii de Urgenţă;
– Comandamentul judeţean pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene
meteorologice periculoase specifice sezonului rece;
– Comisia de specialisti pentru evaluarea pagubelor produse de calamitatile naturale
q) participă la activităţile desfăşurate de următoarele comisii constituite prin Ordinul Prefectului:
– Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
– Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Evacuării în Situaţii de Urgenţă;
– Comandamentul Judeţean pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene
meteorologice periculoase specifice sezonului rece;
– Comisia de specialisti pentru evaluarea pagubelorproduse de calamitatile naturale.
r) urmărește modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
s) realizează lucrările de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezentarea propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului cu atribuţii în domeniu;
t) gestionează şi urmărește măsurile dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
u) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
v) propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale sau a consiliului judeţean,
w) întocmește rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
x) asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase;
y) asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
z) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
aa) verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

Compartimentul Strategii, programe guvernamentale, dezvoltare economică şi servicii comunitare de utilităţi publice

Compartimentul Strategii, programe guvernamentale, dezvoltare economică şi servicii comunitare de utilităţi publice are următoarele atribuţii principale:
a) participă alături de reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate la acțiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului, în cadrul unor
comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
b) prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
c) întocmește anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
d) elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
e) realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economicosocială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
f) monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
g) întocmește anual Planul de acțiuni pentru implementarea, la nivelul județului, a Programului de Guvernare;
h) întocmește trimestrial un raport privind implementarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de Guvernare;
i) elaborează proiectele de ordin ale prefectului privind constituirea următoarelor comisii:
– Comisia Județeană Bihor în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;
– Comisia județeană privind incluziunea socială;
– Comisia de acțiune Împotriva Violenței în Sport a județului Bihor;
– Comisia județeană pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de patru ore și a Legii nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea O.U.G. 96/2002;
– Comisii de verificare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ preuniversitar din județul Bihor;
j) elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
k) participă la ședințele următoarelor comisii:
– Comisia Județeană Bihor în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;
– Comisia județeană privind incluziunea socială;
l) îndeplinește atribuțiile secretariatului tehnic al Comisiei județene pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de patru ore și a Legii nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea O.U.G. 96/2002;
m) asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
n) îndeplinește atribuțiile secretariatului tehnic al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de la nivelul județului ; asigură convocarea participanților și adoptarea unor măsuri și recomandări oportune și legale, redactează și aduce la cunoștința celor interesați măsurile stabilite în scopul realizării obiectivelor comisiei;
o) întocmește și transmite anual la Ministerul Afacerilor Interne un raport cu privire la activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice;
p) Cu privire la relaţiile cu sindicatele şi patronatele:
– asigură organizarea şi desfăşurarea ședințelor Comisiei de dialog social, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea partenerilor sociali;
– elaborează, conform Legii 62/2011 raportul privind desfășurarea ședințelor Comisiei de Dialog Social;
– asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la dinamizarea parteneriatului social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;
– elaborează lunar si transmite MMFPSPV un raport detaliat privind activitatea de dialog social la nivelul județului, cu propuneri concrete de dinamizare și eficientizare a dialogului;
– stabileşte relaţii de conlucrare cu partenerii sociali, care sa permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea problemelor în discuţie;
– pentru a sintetiza problematica cu care este sesizată instituția prefectului de către sindicate, patronate sau asociații profesionale sau grupuri organizate, preia orice fel de memoriu în cazul unor proteste sau pichetări, urmărește demersurile necesare și face raportările spre forurile MAI și MMFPSPV;
– întocmește rapoarte și sinteze lunare și anuale asupra activității Comisiei de Dialog Social de la nivelul județului pe care le transmite MAI și MMFPSPV;
– consultă partenerii sociali cu privire la măsurile ce se întreprind în vederea restructurărilor, a descentralizării și reformelor administrative în derulare.
q) monitorizează activitatea serviciilor publice deconcentrate repartizate prin ordin al prefectului;
r) întocmește pentru serviciile publice deconcentrate monitorizate sinteze ale activității, pe care le includ în Raportul lunar privind activitatea serviciilor publice deconcentrate;
s) monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin întocmirea unor rapoarte trimestriale care se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor;
t) întocmeşte trimestrial anchete conjuncturale privind prognoza dezvoltării industriale, care se transmit la Comisia Naţională de Prognoză;
u) transmite trimestrial societăților comerciale care fac obiectul studiului privind dezvoltarea industrială din județul Bihor, lucrarea de sinteză pusă la dispoziție de către Comisia Națională de Prognoză;
v) întocmește și centralizează situații privind propunerile de investiții stabilite de către consiliile locale;
w) urmărește modul de realizare a investițiilor la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ;
x) monitorizează realizarea investițiilor finanțate prin programe guvernamentale;
y) Cu privire la relația cu minoritățile naționale :
– sprijină activitatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
– inițiază și menține legături de cooperare cu ONG-uri și cu organisme internaționale cu activitate în
domeniul minorităților naționale;
– colaborează cu consiliile locale din județ în vederea realizării bazei de date privind colectivitățile de
minorități naționale de la nivelul acestora și principalele lor nevoi;
– diseminează informații privitoare la programele cu finanțare internă și externă care vizează populația
minorităților naționale;
– colaborează cu serviciile publice deconcentrate în vederea facilitării accesului populației minorităților
naționale la serviciile oferite de acestea;
– consiliază persoanele aparținând minorităților naționale care se adresează Instituției Prefectului în
vederea obținerea unor drepturi legale.
z) reprezintă instituţia în Comisia Locală pentru dezvoltarea parteneriatului social de pe lângă Inspectoratul Şcolar Bihor;
aa) elaborează note de fundamentare şi proiecte de Hotărâri de Guvern;
bb) asigură secretariatul grupului de lucru constituit pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
cc) Participă la elaborarea lucrării Planul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (PLAI) conform Ordinului Ministrului nr. 4456/2015 privind funcționarea CLDPS (Comisia Locală pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social);
dd) Elaborează semestrial o situație generală privind ordinele prefectului emise cu privire la alcătuirea unor comisii mixte de verificare, în temeiul art. 6, alin. 1 pct 1, lit. b din hg 460/2006 și a ordinelor de constituire sau modificare a diferitelor comisii, situație care se transmite la M.A.I;
ee) Asigură activitatea de secretariat la Telefonul Prefectului.

Compartimentul Afaceri europene şi relaţii internaţionale

Compartimentul ”Afaceri europene şi relaţii internaţionale”, în vederea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naționale, de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
b) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
c) acţionează pentru atragerea societăţii civile în activităţile care au legatură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;
d) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
e) întocmeşte, gestionează şi monitorizează, prin evidenţă centralizată, activitatea de relaţii şi colaborări internaţionale a Instituţiei Prefectului;
f) tine evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
g) sprijină dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţii similare din statele membre şi alte state;
h) acordă sprijin în elaborarea documentelor strategice judeţene şi/sau regionale şi participă la întâlnirile iniţiate de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Consiliul Judeţean Bihor;
i) susţine procesul de modernizare a administraţiei publice din judeţul Bihor;
j) sprijină implementarea, monitorizarea şi derularea fondurilor structurale şi de coeziune, accelerarea gradului de accesare a fondurilor externe;
k) iniţiază, întocmeşte şi implementează, împreună cu personalul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, proiecte cu finanţare externă pe programele în care instituţia este eligibilă;
l) monitorizează stadiul realizării proiectelor cu finanţare externă din cadrul autorităţilor publice locale, grupurilor de acţiune locală, alte instituţii publice;
m) asigură coordonarea comisiei constituite pentru implementarea Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datele cu caracter personal şi libera circlaţie a acestor date;
n) participă alături de ceilalţi membrii ai reţelei judeţene SISOP (Sistemul de soluţionare a problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale) în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului;
o) actualizează şi completează Registrul de Riscuri al instituţiei şi asigură implementarea prevederilor Ordinului Prefectului privind activităţile pentru gestionarea managementului riscului;
p) asigură după caz, coordonarea activității de practică a studenţilor în cadrul Instituţiei Prefectului, conform acordurilor de colaborare semnate între Instituţia Prefectului şi universităţi, precum şi în baza unor solicitări individuale;
q) monitorizează, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Fondurilor Europene şi Ordinului Prefectului, implementarea POAD (Programului operaţional privind ajutorarea persoanelor defavorizate) la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din județul Bihor.

Compartimentul Informatică

Compartimentul Informatică îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) realizează auditul sistemelor IT;
b) Organizează activitatea informatică privind implementarea măsurilor de securizare a reţelelor de calculatoare ce se desfăşoară în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor;
c) întreţinerea zilnică a sistemului informatic general – servere, staţii de lucru şi SIC clasificat, conform
procedurilor specifice;
d) administrarea reţelei de calculatoare a Instituţiei Prefectului judeţul Bihor;
e) asigurarea securităţii fizice şi logice a reţelei;
f) administrarea paginii de Internet şi intranet a instituţiei;
g) asigurarea, instalarea, întreţinerea, asistenţă în exploatare şi funcţionarea aplicaţiilor pentru resurse umane, finanţe, contabilitate, sănătate, salarizare, achiziţii, semnătură electronică, declaraţia unică sau alte aplicaţii necesare instituţiei;
h) acordarea de asistenţă tehnică pentru achiziţionarea echipamentelor IT, hard şi soft;
i) asigurarea condiţiilor pentru scanarea documentelor listate;
j) diagnosticarea, depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor, imprimantelor, faxurilor şi copiatoarelor din reţeaua informatică;
k) asigurarea protecţiei antivirus şi antispam a calculatoarelor;
l) asigurarea salvării zilnice pe copii de rezervă (backup) a datelor importante, cu arhivare lunară a acestora pe DVD inscriptionat şi evidenţa lor; datele importante sunt, fără a se rezuma doar la, cele de la contabilitate şi salarii;
m) asigurarea confidenţialităţii datelor la care are acces din categoria datelor care nu pot fi date publicităţii;
n) administrarea funcţionării Internetului şi a serviciului de poştă electronică;
o) asigurarea funcţionării aplicaţiei legislative LEX EXPERT;
p) asigură funcţionarea aplicaţiei de registratură SIPA2006;
q) asigură actualizarea zilnică a aplicaţiei antivirus de reţea (MS ForeFront Client Security);
r) asigură funcţionarea aplicaţiei stand-alone pentru aplicarea Legii 10/2001;
s) asigură funcţionarea aplicaţiei stand-alone pentru aplicarea Legii 290/2003;
t) asigură condiţiile tehnice de sincronizare a serverelor Windows2008 şi SQL2005;
u) asigură securitatea fizică a Routerului a Switch-urilor (4 buc) şi a centralei telefonice AASTRA;
v) furnizarea datelor tehnice pentru întocmirea situaţiilor statistice ce urmează a fi transmise unor diverse instituţii solicitante;
w) asigură repunerea în funcţiune a sistemelor informatice în caz de dezastru sau situaţii neprevăzute în cel mai scurt timp posibil;
x) asigură securitatea fizică a Routerului a Switch-urilor şi a centralei telefonice, buna funcţionare a centralei telefonice prin colaborare cu instituţiile responsabile; asigură elaborarea de rapoarte ale convorbirilor telefonice, pe care le transmite prefectului sau persoanei împuternicite, la cererea acestora;
y) evidenţa fizică a echipamentelor, propunerea de înlocuire/redistribuire a acestora.